วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 โดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างซึ่งจะเห็นได้จากโบสถ์ ลักษณะหลังคาลดหลั่นเหมือนอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม การเข้าชม เวลาทำการ

Read more