ตรวจสอบเลขพัสดุ ปี 2557

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

ธันวาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
29 ธ.ค. 57 คุณสุภัชชา EL796536401TH
  คุณธำรง EL796536415TH
27 ธ.ค. 57 คุณสมเกียรติ EL788498180TH
  คุณเอกพล EL788498193TH
26 ธ.ค. 57 คุณธาตรี EL796535176TH
  คุณทัศนัย RI459057893TH
24 ธ.ค. 57 คุณปิยพนธ์ RI459048517TH
23 ธ.ค. 57 คุณอนุวรรตน์ RI459128232TH
  คุณปภาวิชญ์ RI459128246TH
  คุณ Pichit RI459128250TH
  คุณเกียรติศักดิ์ EN666046891TH
19 ธ.ค. 57 คุณณัฐพงศ์ RI129970035TH
17 ธ.ค. 57 คุณลภัสรดา RI193387375TH
  คุณศุภมาศ RI459028089TH
  พ.จ.อ.ธรรมรัฐ RI459028092TH
16 ธ.ค. 57 คุณพงษ์ศักดิ์ EL796790973TH
  คุณนิตยา EL796790987TH
  คุณปิยะชนม์ EL796790995TH
  คุณสาธร EL796791007TH
  คุณปัทมารัตน์ EL796791015TH
  คุณนวพร RI193414861TH
  คุณ Ratthanan RI193414875TH
  คุณปวีร์สันต์ RI193414889TH
  คุณพัชพงค์ RI193414892TH
15 ธ.ค. 57 คุณวิทยา EN666038317TH
  คุณมานิตร์ EN666038325TH
  คุณศิริกุล RI193383223TH
  คุณศรัณย์ RI193383237TH
12 ธ.ค. 57 คุณธานินทร์ EL796497570TH
  คุณพงษ์เทพ RI193409243TH
  คุณจิตราภรณ์ RI193408424TH
11 ธ.ค. 57 คุณธนพล EL796785372TH
  คุณนพพร RI193314280TH
9 ธ.ค. 57 คุณปิยวิทย์ EL796492396TH
  คุณวิฑูร RI193319004TH
  ส.ท.พิสิษฐ์ EL796485863TH
  คุณมงคล RI193317856TH
  คุณสิริพร RI193317860TH
8 ธ.ค. 57 คุณนิจนิรันดร์ RI193316705TH
  คุณเอกรัตน์ EL796780755TH
6 ธ.ค. 57 คุณนงลักษณ์ RI418125316TH
  คุณ Fern RI418125320TH
  คุณนราธิป RI418125333TH
4 ธ.ค. 57 คุณธนาวุฒิ EN666028059TH
  คุณพิเชษฐ์ EN666028062TH
  คุณวิศาล RI193189953TH
  คุณชุติรัตน์ RI193189967TH
2 ธ.ค. 57 คุณชัยวัฒน์ RI193370128TH
1 ธ.ค. 57 คุณพิเชษฐ์ RI193304557TH
  คุณพิมุข RI193304565TH
  คุณ Surat EN666017379TH
  คุณชวลิต RI193344777TH
  คุณวรชาติ RI193344785TH
  คุณดวงกมล RI193344794TH
  คุณเอกอนงค์ RI193344803TH

พฤศจิกายน

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
29 พ.ย. 57 คุณชัยรัตน์ EL788392780TH
  คุณวนิดา RI418069804TH
28 พ.ย. 57 คุณกิจจิพร RI193295529TH
  คุณนันทพร RI193295532TH
  คุณเลิศลักษณ์ RI193243795TH
27 พ.ย. 57 คุณนุชนารถ EL796708415TH
  คุณสิทธิเดช RI193355409TH
  คุณสุวภา RI193355412TH
  คุณสุขกิจ RI193355426TH
  คุณอารยา EL796707865TH
  คุณบุณฑริกา EL796707874TH
21 พ.ย. 57 คุณกมลศักดิ์ RI193239915TH
20 พ.ย. 57 คุณเอกชัย RI193247069TH
  คุณรัตนศักดิ์ EN666003057TH
19 พ.ย. 57 คุณสุชาดา EL796745603TH
  คุณธวัช RI193234618TH
18 พ.ย. 57 คุณอิสรา EL796676528TH
  คุณรัตติการ RI193236432TH
14 พ.ย. 57 คุณพีระพงษ์ RI193218513TH
12 พ.ย. 57 คุณจิตติสร RI193216680TH
11 พ.ย. 57 คุณวิกรม EL796656276TH
  คุณอำนาจ RI193087557TH
10 พ.ย. 57 คุณคเชนท์ RI193212011TH
  คุณวิศรุต EL796651755TH
  คุณตุลย์ EL79