ตรวจสอบเลขพัสดุ - มกราคม 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

มกราคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ม.ค. 63 คุณชัชชัย SDOF10001288600
คุณบุญญฤทธิ์ SDOF10001298040
คุณศรศักดิ์ EF457315626TH
คุณชยพล EF457315572TH
คุณนิรันดร์ EF457315609TH
คุณทิพญา EF457315630TH
คุณนิกร EF457315612TH
คุณอรสา EF457315590TH
คุณพลอย EF457315643TH
KT Super EF457315586TH
30 ม.ค. 63 คุณณัชภัค RF000410155TH
คุณทิฆัมพร KEA00087968254
คุณสุนัญญา SDOF10001253390
29 ม.ค. 63 คุณสกล RF000410147TH
คุณลักษมน EF457315569TH
เอ วัน ฟู้ด EF457315555TH
คุณกาญจนา EF457315541TH
คุณพิมพรรณ KEA00083870668
คุณSomsak SDOF10001158510
คุณจิณณพัต SDOF10001227804
28 ม.ค. 63 บ.เด่นชัย RF000410133TH
คุณPearpich EF457315515TH
คุณโสภา EF457315484TH
คุณภิญโญ EF457315498TH
คุณนลินี EF457315524TH
คุณธีรพล EF457315538TH
คุณนิกร EF457315507TH
คุณพุธตรี SDOF10001196157
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10001141703
27 ม.ค. 63 คุณโย RF000410120TH
คุณสิริลักษณ์ RF000410116TH
คุณบุสิตา PD125939445TH
คุณบุสิตา EF457315440TH
คุณธิดาวรรณ EF457315475TH
คุณธนภรณ์ EF457315467TH
คุณกัญญารัตน์ EF457315436TH
คุณนูรีดา EF457315453TH
คุณวีระ SDOF10001114040
25 ม.ค. 63 คุณธนภัทร RF000410093TH
คุณจุฑามาศ RF000410102TH
คุณณัฐกิตติ์ EF457315419TH
คุณธัญนภาส EF457315422TH
คุณอลงกรณ์ SDOF10001087642
คุณปลวัชร SDOF10001087643
คุณKrallat SDOF10001088107
คุณนันทา SDOF10001088423
คุณกรรณิกา SDOF10001093069
24 ม.ค. 63 คุณกันตเมศฐ์ RF000410080TH
คุณบุญมี EF457315405TH
คุณณัฐพล EF457315382TH
คุณนวรัตน์ EF457315396TH
คุณศักดิ์นรินทร์ SDOF10001067140
คุณโกมินทร์ KEA00069680053
23 ม.ค. 63 คุณโสภา RF000410076TH
คุณฐิตานันท์ EF457315351TH
คุณสครานิต EF457315365TH
คุณธีรวัฒน์ EF457315348TH
คุณธานินทร์ EF457315379TH
คุณประสงค์สม SDOF10001025783
คุณพิญภัทร KEA00066831870
คุณณิชาภัทร KEA00066835769
22 ม.ค. 63 คุณวิสูตร RF000410062TH
คุณพรชัย EF457315334TH
คุณธนธรณ์ EF457315325TH
คุณอรสา EF457315317TH
ร้านดาราศิลป์ SDOF10000982688
คุณธนภัทร์ SDOF10000986162
คุณสายฝน SDOF10000997365
21 ม.ค. 63 คุณศรัณย์ EF457315294TH
คุณกิจติพงษ์ EF457315285TH
คุณสายันต์ EF457315303TH
คุณประสม EF457315277TH
คุณสิริภัสร์ RF000410059TH
20 ม.ค. 63 คุณณภัทร EF457315250TH
คุณนูรีดา EF457315263TH
คุณไชยา EF457315158TH
คุณศรีสุดา EF457315087TH
คุณศิวกร EF457315113TH
คุณธนะรัตน์ EF457315144TH
คุณกฤตภัค EF457315127TH
คุณณรงค์เดช EF457315201TH
คุณอิดนันท์ EF457315246TH
คุณจิราภัทร EF457315175TH
คุณฉลอง EF457315073TH
คุณทิพญา EF457315056TH
คุณสันทพงษ์ EF457315100TH
คุณสิทธิชัย EF457315229TH
คุณปาริฉัตร EF457315189TH
คุณสาวิตรี EF457315192TH
คุณอัญชลี EF457315095TH
คุณกฤษฎา EF457315135TH
คุณรัตติยากร EF457315161TH
คุณศุภกิตติ EF457315060TH
คุณกมลรัตน์ EF457315232TH
คุณฐาปนี EF457315215TH
คุณอำพร RF000410045TH
คุณพิพัฒน์ RF000410031TH
คุณธนภัทร SDOF10000902952
คุณธนพล SDOF10000902954
18 ม.ค. 63 คุณNutthasit KEA00051669967
คุณสุปรีดา SDOF10000840011
คุณนนทิชาติ SDOF10000846706
17 ม.ค. 63 คุณณัฐกิตติ์ EF457314988TH
คุณTanade EF457314965TH
คุณจักรฤษณ์ EF457314957TH
คุณนิกร EF457314943TH
คุณอุบล EF457314886TH
คุณจักราวุฒิ EF457314912TH
คุณพิชาร์ EF457314909TH
คุณมาวิน EF457314974TH
คุณPornkanok EF457314926TH
คุณNatesuda EF457314890TH
คุณสิริภัสร์ EF457314930TH
คุณณัฐพล EF457314872TH
คุณวิรุฬ RF000410028TH
คุณธนภัทร SDOF10000810796
คุณวาทิตภูมิ SDOF10000812050
คุณณัฐกฤษฏ์ SDOF10000813358
16 ม.ค. 63 คุณRatrapee SDOF10000764162
คุณณฐกฤษณ์ EF457314869TH
คุณจันทิมา EF457314824TH
คุณมาวิน EF457314855TH
คุณพิจิตรา EF457314841TH
คุณจุฑารัตน์ EF457314838TH
คุณพกาวรรณ EF457314815TH
15 ม.ค. 63 คุณจตุพร SDOF10000723119
คุณเฉลิมพล SDOF10000729003
คุณไกรวุฒิ RF000409991TH
คุณมาวิน EF457314807TH
คุณสิราณี EF457314798TH
คุณพชรพรรณ EF457314775TH
พระเชาวนันท์ EF457314784TH
คุณกนกพร KEA00042561857
14 ม.ค. 63 คุณยุทธนา SDOF10000617249
คุณพิมพ์มาดา SDOF10000617790
คุณไกรวุฒิ RF000409991TH
คุณPornkanok RF000409988TH
คุณณัฏฐ์ธนาพงศ EF457314753TH
คุณศิรินุช EF457314736TH
คุณนนทกานติ EF457314705TH
คุณธนาพล EF457314767TH
คุณวรินทร์ EF457314679TH
คุณอรนรรฆวี EF457314719TH
คุณสุทธพงษ์ EF457314722TH
คุณอังคณา EF457314696TH
คุณวิศรุต EF457314682TH
คุณกาญจนาภรณ์ EF457314740TH
13 ม.ค. 63 คุณธนาคาร KEA00034635852
คุณวีระศักดิ์ RF000409974TH
คุณพัฒนพล RF000409965TH
คุณลัน EF457314594TH
คุณพีระยุทธ EF457314617TH
คุณภัคจิรา EF457314634TH
คุณสุทารัตน์ EF457314665TH
คุณอติชาติ EF457314651TH
คุณจุรีมาศ EF457314625TH
คุณรอยฮาน EF457314648TH
คุณเอกสิทธิ์ EF457314603TH
11 ม.ค. 63 คุณธนากร SDOF10000574452
คุณเพียงตะวัน RF000409957TH
สามเณรภูมิมินทร์ EF457314563TH
คุณไกรวุฒิ EF457314577TH
คุณธีรภัทร EF457314585TH
10 ม.ค. 63 คุณณัฐพร SDOF10000536376
คุณPoungthong RF000409943TH
คุณณัฏฐ์ธนาพงศ์ EF457314529TH
คุณพิมพ์พีรพัฒน์ EF457314515TH
คุณธเนศ EF457314532TH
คุณณัฐกุล EF457314550TH
ร้านอุ้มแฮนด์ EF457314546TH
9 ม.ค. 63 คุณสมาธิ SDOF10000495060
คุณKanjanee RF000409930TH
คุณพรรณกร EF457314461TH
คุณเอื้อการ์ย EF457314492TH
คุณพิรุฬห์ทรัพย์ EF457314501TH
คุณณัฐวุฒิ EF457314475TH
คุณศุภร EF457314458TH
ร้านอุ้มแฮนด์เมด EF457314489TH
8 ม.ค. 63 คุณธีรศักดิ์ SDOF10000442522
คุณณิศวรา EF457314427TH
คุณนงเยาว์ EF658571189TH
คุณบรรเจิด EF658571192TH
คุณธนะชัย EF457314435TH
คุณทรงชัย EF457314444TH
คุณกวิส EF658571175TH
คุณศราวุธ EF658571201TH
คุณบุรินทร์ EF457314413TH
7 ม.ค. 63 คุณณัทธนิก EF658571144TH
คุณรัฐวิทย์ EF658571161TH
คุณไพวัลย์ EF658571158TH
คุณรุ่งอรุณ EF658571127TH
คุณพัชรินทร์ EF658571135TH
คุณเม เทพหัสดิน SDOF10000398907
คุณมนฑาทิพย์ SDOF10000409379
6 ม.ค. 63 คุณPiyatida KEA00013620850
คุณยุทธจักร KEA00013620967
คุณชวิศ EF658571113TH
คุณอลิสรา EF658571042TH
คุณศุภลักษณ์ EF658571087TH
คุณณนนท์ EF658571056TH
คุณชวณัฐ EF658571060TH
คุณชุติมา EF658571100TH
คุณพรประวัต EF658571073TH
คุณสยาม EF658571039TH
คุณเก็จมณี EF658571095TH
คุณวีระศักดิ์ RF000409926TH
คุณโอธาร SDOF10000332631
คุณวีระศักดิ์ SDOF10000333728
4 ม.ค. 63 คุณปฐมาภรณ์ EF658571025TH
คุณทิพญา EF658571011TH
คุณพศิน EF658570988TH
คุณณิศวรา EF658570974TH
คุณทนงศักดิ์ EF658571008TH
คุณฐิติกร EF658570991TH
คุณPratueng RF000409909TH
คุณธเนศ RF000409912TH
คุณเพียงใจ SDOF10000270227
คุณพิมพ์มาดา SDOF10000272525
คุณกมล KEA00009903348
คุณสุมาลี KEA00009903270
3 ม.ค. 63 คุณอำพัน EF658570926TH
The nice EF658570965TH
คุณนาวิน EF658570930TH
คุณเกริกฤทธิ์ EF658570943TH
คุณสุนิสา EF658570957TH
บ.สยาม RF000409890TH
คุณสุนิสา SDOF10000199839
คุณอมรชัย SDOF10000202265
คุณดารารัตน์ SDOF10000216090
คุณณัฐฐากร SDOF10000218499
คุณนพรัตน์ SDOF10000219063
คุณศิวิมล SDOF10000219402
คุณวงศพัทธ์ SDOF10000223473
2 ม.ค. 63 คุณชารีฟ EF658570872TH
คุณณัฐนันท์ EF658570855TH
คุณนัยนันทน์ EF658570869TH
คุณวิไลศักดิ์ EF658570841TH
คุณน้องหลา EF658570912TH
คุณบุญทวี EF658570890TH
คุณDanaya EF658570824TH
คุณสมพร EF658570838TH
คุณกันตา EF658570886TH
คุณทนงศักดิ์ EF658570909TH
คุณชไมพร RF000409886TH
คุณธนะพล SDOF10000140187
คุณสมเพ็ชร SDOF10000142691
คุณสุภาภรณ์ SDOF10000142699
คุณJlro SDOF10000142813
คุณอภิสิทธิ์ SDOF10000142962
คุณไมตรีนิมมิต SDOF10000159196
คุณจักรกฤษณ์ SDOF10000161457