ตรวจสอบเลขพัสดุ - เมษายน 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

เมษายน

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 เม.ย. 63 คุณกัญญนันทน์ SDOF5005653379
คุณรังสรรค์ SDOF5005655163
คุณนวพล SDOF5005674133
คุณกิตติพงศ์ SDOF5005677788
คุณเกียรติคุณ SDOF5005695590
คุณศาสตรา SDOF5005698039
คุณสานัง SDOF5005701390
คุณJetasik SDOF5005717030
คุณสุริษา SDOF5005720848
คุณชลิตา SDOF5005722316
คุณพนิดา EG572649244TH
คุณคุณากร EG572649235TH
คุณสกาวเดือน EG572649227TH
คุณอุไรพร EG572649258TH
29 เม.ย. 63 ลูกพลับเบบี้ชอป SDOF5005449349
คุณพงศ์วิรัตน์ SDOF5005611307
คุณธันย์ชนก SDOF5005629047
คุณสาย SDOF5005645921
คุณธวัลรัตน์ SDOF5005646723
คุณเรณุกา SDOF5005652076
คุณศุภกร RF056980751TH
คุณอาณกร EG572649173TH
คุณปริตฐิพงษ์ EG572649160TH
คุณณัฐนันท์ EG572649187TH
คุณรุ่งเรือง EG572649195TH
คุณอนุชิต EG572649200TH
คุณกิตติยา EG572649213TH
28 เม.ย. 63 คุณวัชรินทร์ KED00385425151
คุณธนดล SDOF5005527366
คุณชวิศ SDOF5005528084
คุณกีรติ SDOF5005540093
คุณสุภาพร SDOF5005540107
คุณชนาพร SDOF5005543834
คุณศิริรัตน์ SDOF5005544106
คุณนันทกาญจน์ SDOF5005549417
คุณสุรสิทธิ์ SDOF5005553861
คุณปิยะนาถ SDOF5005577160
คุณจักริน EG572649139TH
ร้านตุมพู EG572649142TH
คุณมาวิน EG572649156TH
คุณอรรจน์ณกร EG572649125TH
27 เม.ย. 63 คุณต่าย SDOF5005387627
คุณพัชร SDOF5005430838
คุณสุทินันท์ SDOF5005448349
คุณสุทินันท์ SDOF5005448781
คุณสุรีย์ SDOF5005453711
คุณสกลกาจ SDOF5005467878
คุณรังสรรค์ SDOF5005490040
คุณหนึ่งฤทัย SDOF5005491896
คุณอรรถพล SDOF5005492667
คุณธวัลยา SDOF5005513975
คุณอัจฉราวดี EG572649108TH
คุณอรรณพ EG572649111TH
คุณสมยศ EG572649099TH
คุณนัชชากร EG572649085TH
คุณรณกร EG572649071TH
J camera EG572649068TH
25 เม.ย. 63 คุณปราณี SDOF5005331175
คุณนฤมล SDOF5005332500
คุณธัญณัฐ SDOF5005353742
คุณฉันท์ชนก SDOF5005370616
คุณสุทินันท์ SDOF5005388752
คุณชลิตา SDOF5005395249
คุณสุนันทา EG572649054TH
คุณธชพรรณ EG572649023TH
คุณปิยะพงศ์ EG572649037TH
คุณเจนจิรา EG572649045TH
คุณสมบูรณ์ EG572649010TH
คุณอากิบ RF056990748TH
24 เม.ย. 63 คุณมัลคอล์ม SDOF5005269690
คุณพศวัชร SDOF5005272407
คุณวรนาท SDOF5005274148
คุณทศภาพ SDOF5005306515
คุณนนทศักดิ์ SDOF5005307068
คุณนภา SDOF5005331355
คุณสาริศา EG572648969TH
คุณธีรวัฒน์ EG572648955TH
คุณฉลอง EG572648990TH
คุณทินกร EG572649006TH
คุณชลธิชา EI819090778TH
คุณเอนก RF056990734TH
23 เม.ย. 63 คุณภัทรวดี SDOF5005112444
คุณวีระพล SDOF5005122893
คุณพงศ์วิรัตน์ SDOF5005198049
คุณอภิญญา SDOF5005251842
คุณอารยา EG572648941TH
คุณปัญญา EG572648924TH
คุณไกรวุฒิ EG572648938TH
คุณWirat EG572648915TH
22 เม.ย. 63 คุณวรพล SDOF5005055448
คุณซารอฟี SDOF5005160983
คุณศรัณยา SDOF5005174430
คุณธนาธิป SDOF5005175965
คุณPlrada SDOF5005180084
คุณพันธกานต์ SDOF5005195079
คุณอิทธิพล SDOF5005196426
คุณภัทราภรณ์ SDOF5005201575
คุณกัณฑณัชญ์ RF056990725TH
คุณอุทัย RF056990717TH
คุณวรวุฒิ EG572648907TH
คุณนิกร EG572648884TH
คุณรมัณยา EG572648898TH
คุณปรียานุช EG572648875TH
21 เม.ย. 63 คุณวราภรณ์ SDOF5005022499
คุณพรชัย SDOF5005023314
คุณจุฑาพร SDOF5005110548
คุณปิยกรานต์ SDOF5005147326
คุณWarunya SDOF5005112680
คุณอาภาพรรณ SDOF5005149346
คุณศุภลักษณ์ SDOF5005151231
คุณวรินรัตน์ SDOF5005151236
คุณอภิชญา SDOF5005152009
คุณรัชดา SDOF5005155341
คุณสิรวุฒิ SDOF5005159434
คุณจีราภรณ์ RF056990703TH
คุณเพิมพล EG572648840TH
คุณอุดมศักดิ์ EG572648853TH
คุณพงศธร EG572648867TH
20 เม.ย. 63 คุณธีรวัฒน์ SDOF5004953633
คุณWarunya SDOF5005020012
คุณอภิวัฒน์ SDOF5005022969
คุณมาติกา SDOF5005023111
คุณสุริยา SDOF5005023704
คุณวรพล SDOF5005050441
คุณองอาจ SDOF5005056482
คุณปัญชลี SDOF5005057416
คุณอังคณา SDOF5005080248
คุณสวรินทร์ SDOF5005086917
คุณเจษฎา SDOF5005091184
คุณมาวิน EG572648819TH
คุณชินสีหร์ EG572648836TH
คุณอนงค์ทิพย์ EG572648805TH
คุณทวีพงษ์ EG572648822TH
คุณสยาม EG572648796TH
18 เม.ย. 63 คุณประนอม SDOF5004853071
คุณสุดารัตน์ SDOF5004953634
คุณซารอฟี SDOF5004963750
คุณกานต์พิชญ์ SDOF5004964284
คุณวรางกูร EG572648765TH
คุณธำรงลักษณ์ EG572648782TH
คุณอาริศรา EG572648779TH
17 เม.ย. 63 คุณศิริพร SDOF5004853123
คุณคุณากร SDOF5004905387
คุณทศวร SDOF5004906048
คุณประวิทย์ SDOF5004912858
คุณอังคณา SDOF5004929889
คุณอภิญญา SDOF5004938918
คุณบัณฑิต EG572648751TH
คุณธนกร EG572648725TH
คุณเศรษฐกานต์ EG572648748TH
คุณสำรวจ EG572648734TH
คุณณัฐวุฒิ EG572648717TH
คุณเมธา EG572648703TH
16 เม.ย. 63 คุณกีรติ SDOF5004846446
คุณฑิติญา SDOF5004852400
คุณบุณยฤทธิ์ RF056990694TH
คุณฉัตรชัย EG572648694TH
คุณธนากร EG572648685TH
15 เม.ย. 63 คุณณัฐดนัย SDOF5004809469
คุณฐิตินันท์ SDOF5004810380
คุณกีรติ SDOF5004811775
คุณวรุตม์ SDOF5004821674
คุณจุฑาภรณ์ SDOF5004821788
คุณพงศ์อาภา SDOF5004822481
คุณศุภวิชญ์ EG572648663TH
คุณประสบผล EG572648677TH
14 เม.ย. 63 คุณญาณธิชา SDOF5004652483
คุณรังสรรค์ SDOF5004680492
คุณวรรณา SDOF5004681106
คุณศศิธร SDOF5004715577
คุณธัญญา SDOF5004746424
คุณทิพย์ฤทัย SDOF5004746916
คุณธนารัตน์ EG572648650TH
คุณภัทราวุธ EG572648632TH
คุณนรุตม์ชัย EG572648646TH
13 เม.ย. 63 คุณสิราวุฒิ SDOF5004652173
คุณสุทินันท์ SDOF5004652330
คุณสิริญญา SDOF5004652569
คุณธัญญพัฒน์ SDOF5004652868
คุณณัฐพงษ์ SDOF5004653417
คุณเกษศิรินทร์ SDOF5004662850
คุณสถาพร SDOF5004663547
คุณนพวงศ์ SDOF5004663958
คุณศิวพร SDOF5004664062
คุณณภัทรฐนนท์ SDOF5004707302
คุณรัชวิรุฬห์ EG572648615TH
คุณณัฐพงศ์ EG572648629TH
คุณขวัญฤทัย EG572648601TH
คุณพัทธวรรณ EG572648592TH
คุณอรรถพล RF056990685TH
11 เม.ย. 63 คุณศรัณยา SDOF5004600048
คุณปราณี SDOF5004600669
คุณพัทธมน SDOF5004627497
คุณพิรามิตร EG572648589TH
คุณพีระพัฒน์ KED00325555165
10 เม.ย. 63 คุณพนมกร SDOF5004561443
คุณพงศ์อาภา SDOF5004570518
คุณไกรสร KED00322179465
คุณธนพล EG572648575TH
คุณนรินทร์ EG572648561TH
บ.เด่นชัยเทค RF056990663TH
9 เม.ย. 63 คุณรัชดา SDOF5004495828
คุณกีรติ SDOF5004495935
คุณนนทิกา SDOF5004518541
คุณเพชร EG572648544TH
คุณไกรวุฒิ EG572648527TH
คุณวัฒนา EG572648558TH
คุณธันวา EG572648535TH
คุณรัตน์ติญา RF056990650TH
คุณศิริพร RF056990646TH
8 เม.ย. 63 คุณพิทยา SDOF5004246749
คุณดารารัตน์ SDOF5004456684
คุณหฤทธิ EG572648500TH
คุณณภัทร EG572648513TH
7 เม.ย. 63 คุณธัญธนัฐสรณ์ SDOF5004375481
คุณณัฐดนัย SDOF5004383949
คุณนภา SDOF5004422744
คุณยุพาภรณ์ SDOF5004423030
คุณกรรณิการ์ EG572648425TH
คุณสัญชัย EG572648495TH
คุณภูริต EG572648460TH
คุณวณิชยา EG572648487TH
คุณมงคล EG572648473TH
คุณนิยม EG572648439TH
คุณธนัฏฐา EG572648456TH
คุณคัมภีร์ EG572648442TH
คุณจิรายุ RF056990629TH
6 เม.ย. 63 คุณศิริประภา SDOF10004037460
คุณบุญหลาย SDOF10004036584
คุณศิริรัตน์ SDOF10004037373
คุณพนิดา SDOF5004105567
คุณศิริชัย SDOF5004141661
คุณนงนุช SDOF5004242647
คุณปณิธาน SDOF5004244823
คุณขนิษฐา SDOF5004245065
คุณกิจติพงษ์ SDOF5004245414
คุณปรีญาภรณ์ SDOF5004247819
คุณอุดมพร SDOF5004247856
คุณคุณากร SDOF5004248260
คุณมนต์ทิชา SDOF5004257921
คุณปพิชญ์นุตร SDOF5004266912
คุณวรัชยา SDOF5004328838
คุณพีช SDOF5004344393
4 เม.ย. 63 คุณสุพจน์ EG572648371TH
คุณPipatpong EG572648354TH
คุณวิฑูร EG572648368TH
คุณสายัญ EG572648385TH
คุณธัญสุดา SDOF5004116578
3 เม.ย. 63 คุณThanapon EG572648411TH
คุณกุสุมา EG572648408TH
คุณรุจาภา EG572648399TH
คุณยศภัทร SDOF5004187249
2 เม.ย. 63 คุณเพชร EG572648345TH
คุณปิยนาถ SDOF10004035740
คุณปฐมพงษ์ SDOF10004036991
คุณภานุมาส SDOF5004055204
คุณณํฐวุฒิ SDOF5004071438
1 เม.ย. 63 คุณอุดมชัย EG572648337TH
คุณนิลดา SDOF10003935938
คุณกีรติ SDOF10003965581
คุณภัทระ SDOF10003966455
คุณธัญญา SDOF10003966658
คุณธัญญา SDOF10003999913