ตรวจสอบเลขพัสดุ - พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

พฤษภาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 พ.ค. 63 คุณวรวิทย์ KEE00521789254
คุณกีรติ SDOF5007879540
คุณธนดล SDOF5007880046
ร้านเชียงคำซอคเกอร์ SDOF5007880898
คุณสุรศักดิ์ SDOF5007899343
คุณนพดล RF056990924TH
คุณชนินทร์ EG572576520TH
คุณมาวิน EG572576516TH
คุณธัญธร EG572576533TH
คุณคุณากร EG572576502TH
29 พ.ค. 63 คุณชลธิชา SDOF5007806111
คุณฑิติญา SDOF5007810610
คุณนงลักษณ์ SDOF5007833889
คุณอัจฉรา SDOF5007835806
คุณกาญจนา SDOF5007836202
คุณมาวิน KEE00518127252
คุณพิพัฒน์ RF056990907TH
คุณนิชฌาน RF056990915TH
คุณภูวิศ EG572576462TH
คุณนูรีดา EG572576480TH
คุณพิไลวรรณ EG572576493TH
คุณชัชวาลย์ EG572576476TH
28 พ.ค. 63 คุณRehan SDOF5007738598
คุณณัชชา SDOF5007739600
คุณอรทัย SDOF5007739745
คุณกนกพร SDOF5007756126
คุณรัชนก SDOF5007756569
คุณสมโภช SDOF5007756856
คุณสุพิญชา SDOF5007758355
คุณมยุรา SDOF5007759462
คุณกฤษฎา SDOF5007770244
คุณณัฐธภา EG572576459TH
ร้านเอวัน เทเลคอม EG572576445TH
คุณพรศักดิ์ EG572576428TH
คุณไอช์ EG572576431TH
คุณแคน RF056990884TH
คุณทวนทอง RF056990898TH
27 พ.ค. 63 คุณนัฐวรรณ SDOF5007652446
คุณชัยวัฒน์ SDOF5007658578
คุณธรรมรัตน์ SDOF5007658662
คุณศรัทธาวรฤทธิ์ SDOF5007686450
คุณธนานุชัย SDOF5007697077
คุณนพดล EG572576414TH
คุณกิตติศักดิ์ EG572576391TH
คุณวิลาวัณย์ EG572576405TH
26 พ.ค. 63 คุณอชิรญา SDOF5007588031
คุณปทิตตา SDOF5007588481
คุณอำนาจ SDOF5007588967
คุณนนทณัฐ SDOF5007589245
คุณพรทิพย์ SDOF5007589803
คุณศกุนตลา SDOF5007589916
คุณพิมพ์ชนก SDOF5007592445
คุณประภัสสร SDOF5007594173
คุณพัดชา SDOF5007611310
คุณนนทพัฒน์ SDOF5007611771
คุณเสาวลักษณ์ SDOF5007623805
คุณบัญชา EG572576388TH
คุณวาสนา EG572576365TH
คุณพิพัฒน์ EG572576374TH
25 พ.ค. 63 คุณรุ่งตะวัน SDOF5007480430
คุณนพดล SDOF5007497552
คุณพรกมล SDOF5007498550
คุณนภา SDOF5007498936
คุณพัชรา SDOF5007499796
คุณธิติ SDOF5007500076
คุณภรภัทร SDOF5007500876
คุณจุไลรัตน์ SDOF5007501426
คุณภูบดินทร์ SDOF5007504127
คุณพรชิตา SDOF5007504804
คุณนุชรัตน์ SDOF5007524436
คุณกีรติ SDOF5007526171
คุณณัฐกร EG572576309TH
คุณสยาม EG572576326TH
คุณเชาวฤทธิ์ EG572576290TH
J camera EG572576330TH
คุณเพชร EG572576357TH
คุณณัฐกานต์ EG572576343TH
คุณสายันต์ EG572576312TH
23 พ.ค. 63 คุณปณิธิ KEE00492587065
คุณกีรติ SDOF5007405698
คุณขวัญเรือน SDOF5007406327
คุณประดับดาว SDOF5007407005
คุณพชรพรรณ SDOF5007423782
คุณศรัณยา SDOF5007424710
คุณพรภัสชา SDOF5007424955
คุณขจรศักดิ์ EG572576286TH
คุณปาริฉัตร EG572576272TH
22 พ.ค. 63 คุณเกษมณี SDOF5007333998
คุณศิริกุล SDOF5007334462
คุณธีระยุทธ SDOF5007338349
คุณธนดล SDOF5007339208
คุณศิวพร SDOF5007339803
คุณนรัชพร SDOF5007342433
คุณพิพัฒน์ RF056990875TH
คุณนวนันท์ EG572576255TH
คุณศุภณัฐ EG572576224TH
คุณมนัส EG572576241TH
คุณนฤชล EG572576215TH
คุณฐานวีร์ EG572576269TH
คุณสุรศักดิ์ EG572576238TH
21 พ.ค. 63 คุณวรัชยา SDOF5007273852
คุณมยุรา SDOF5007274053
คุณชูศักดิ์ SDOF5007287739
คุณพัฒนพงษ์ SDOF5007291490
คุณอานันตยา SDOF5007292027
คุณกวีวัธน์ SDOF5007292262
คุณมัณฑนา SDOF5007306623
คุณอุ้ยอรุณี RF056990867TH
คุณมนต์ชัย EG572576184TH
คุณภัทราพร EG572576167TH
คุณธัญสุดา EG572576175TH
คุณทิพญา EG572576140TH
คุณมงคล EG572576153TH
คุณชลธิชา EG572576198TH
คุณวรวิทย์ EG572576207TH
20 พ.ค. 63 คุณจิระนุช SDOF5007217010
คุณกาจ SDOF5007224780
คุณธณัทอร SDOF5007232384
คุณวิหาร RF056990853TH
เด่นชัยเทค RF056990840TH
คุณมนตรี EG572576122TH
คุณกาณญาพิชญ์ EG572576136TH
19 พ.ค. 63 คุณธันย์ชนก SDOF5007125969
คุณJlrat SDOF5007127137
คุณมนรัตน์ SDOF5007127633
คุณกีรติ SDOF5007128092
คุณรัชดา SDOF5007128828
คุณอวิกา SDOF5007130502
คุณนุชรัตน์ SDOF5007142494
คุณรพีภัค EG572576105TH
คุณรุ่งอรุณ EG572576119TH
18 พ.ค. 63 คุณปาจรีย์ SDOF5007025399
คุณจุฑารัตน์ SDOF5007028568
คุณรตินันทน์ SDOF5007030246
คุณกัญญรัตน์ SDOF5007030299
คุณพรรณณา SDOF5007030478
คุณอิศรา SDOF5007030703
คุณสัตยา SDOF5007059932
คุณฉันทนา SDOF5007063794
คุณมนทิพา SDOF5007064075
คุณธนณัฎฐ์ EG572576065TH
คุณธนเศษฐ EG572576096TH
คุณทรงกฤษณ์ EG572576051TH
คุณชัชวาลย์ EG572576082TH
คุณรัชรนัยน์ EG572576079TH
คุณกฤษฎา RF056990822TH
คุณมงคลการ RF056990836TH
16 พ.ค. 63 คุณSlrintra SDOF5006934829
คุณประจักษ์ SDOF5006936292
คุณกันต์ SDOF5006949390
คุณธนวิทย์ SDOF5006951703
คุณลลิตา SDOF5006957907
คุณคุณากร EG572576048TH
คุณปนัดดา EG572576034TH
คุณนพเดช EG572576025TH
15 พ.ค. 63 คุณชุติมา SDOF5006860141
คุณสุจิรา SDOF5006860592
คุณพิชามญชุ์ SDOF5006861405
คุณบุษราภรณ์ SDOF5006881371
คุณหญิง SDOF5006885112
คุณธิดารัตน์ EG572576003TH
คุณศศุธร EG572575983TH
คุณทศพร EG572576017TH
คุณSirawat EG572575997TH
14 พ.ค. 63 คุณวริษรา SDOF5006787140
คุณราตรี SDOF5006795470
คุณวาสนา SDOF5006795676
คุณนงนุช SDOF5006796378
คุณFern SDOF5006810630
คุณศศิธร SDOF5006812919
คุณวีระชิด SDOF5006813123
คุณเกษร SDOF5006813754
คุณปิยาพัชร EG572575966TH
คุณพงศกร EG572575970TH
คุณวิศิษฎ์ EG572575952TH
คุณนราวิชญ์ EG572575949TH
13 พ.ค. 63 คุณมณฑ์ภัทรนันท์ SDOF5006711039
คุณอริสรา SDOF5006715499
คุณจิระนุช SDOF5006715595
คุณกนกนิภา SDOF5006717446
โรงแรมบียอนด์ SDOF5006740442
คุณพิชามญชุ์ SDOF5006741964
คุณนิกร EG572575935TH
12 พ.ค. 63 คุณกีรติ SDOF5006643277
คุณอมรพรรณ SDOF5006643392
คุณสุกัญญา SDOF5006644203
คุณกานต์ชนก SDOF5006644350
คุณธนาภรณ์ SDOF5006644440
คุณจิระนุช SDOF5006644651
คุณพงศกร SDOF5006664594
คุณพริ้ง SDOF5006667179
คุณPltoon SDOF5006667451
คุณสินธิชัย SDOF5006681063
คุณทัศภูมิ EG572575864TH
คุณกนกพร EG572575855TH
คุณคณุตม์ EG572575918TH
คุณสัญชัย EG572575904TH
คุณพลอยไพลิน EG572649607TH
คุณอรพรรณ EG572575895TH
คุณหนึ่ง EG572575878TH
คุณปวีณา EG572575921TH
คุณปัญญา EG5725785881H
10 พ.ค. 63 คุณมงคลชัย KEE00436794855
คุณเอ SDOF5006284293
คุณประมาณ SDOF5006469400
คุณกีรติ SDOF5006469844
คุณชนม์ณกานต์ SDOF5006471454
คุณปภาวี SDOF5006544948
คุณเนาวรัตน์ SDOF5006545187
คุณพรกมล SDOF5006545880
คุณธิดารัตน์ SDOF5006546991
คุณสุดารัตน์ SDOF5006547101
คุณทรงภณ SDOF5006553111
คุณมัณฑนา SDOF5006564797
คุณณพิชญา SDOF5006581832
คุณรุ่งอรุณ SDOF5006582042
คุณศักดิ์ชัย SDOF5006603440
9 พ.ค. 63 คุณพัชราพร SDOF5006452281
คุณวสันต์ SDOF5006470240
คุณกุลธิดา SDOF5006480224
คุณวิชิต EG572649598TH
8 พ.ค. 63 บจก. สมายล์ ดิจิตอล SDOF5006053157
คุณChayada SDOF5006364339
คุณวจีพร SDOF5006385517
คุณพนัสสา SDOF5006403072
คุณเพ็ญนภา SDOF5006404106
คุณรัชดา SDOF5006411136
คุณNitipan EG572649584TH
คุณไผท EG572649567TH
คุณมงคลชัย EG572649575TH
7 พ.ค. 63 คุณนฤมล SDOF5005975863
คุณศิริมา SDOF5006051618
คุณณฐกร SDOF5006143140
คุณอดูรศักดิ์ SDOF5006157366
คุณธนดล SDOF5006204294
คุณอนุรักษ์ SDOF5006283224
คุณอสนี SDOF5006286900
คุณศิริลักษณ์ SDOF5006288452
คุณสุรสิทธิ์ SDOF5006289984
คุณณัฐนันท์ SDOF5006315496
คุณชัยวัฒน์ SDOF5006318248
คุณเนติภัทร SDOF5006318395
คุณวิริยา SDOF5006319090
คุณทิพญา EG572649540TH
คุณชวิช EG572649553TH
คุณลัดดาวัลย์ RF056990819TH
6 พ.ค. 63 คุณวสุพร SDOF5006151468
คุณสุทธิ์ธิดา SDOF5006155618
คุณสุวัฑ SDOF5006156844
คุณวรัญญา SDOF5006166449
คุณอัจฉราวดี SDOF5006178025
คุณพิมพ์ปวีณ์ SDOF5006200996
คุณโศภิตตา SDOF5006207258
5 พ.ค. 63 คุณอดินันท์ EG572649479TH
คุณวรุตม์ EG572649385TH
คุณอริยาภรณ์ EG572649451TH
คุณสุพัตรา EG572649377TH
คุณSamerkae EG572649505TH
คุณนันธิดา EG572649425TH
คุณศราวุธ EG572649519TH
คุณสโรชิน EG572649350TH
คุณพลพจน์ EG572649496TH
คุณฉัตรชัย EG572649465TH
คุณบุญชาย EG572649482TH
คุณวรากร EG572649346TH
คุณเต้ EG572649522TH
คุณลิขิต EG572649434TH
คุณจันทร์จิรา EG572649536TH
คุณกิตติศักดิ์ EG572649394TH
คุณณฐภัทร EG572649403TH
คุณสิทธิรัตน์ EG572649448TH
คุณประชานนท์ EG572649363TH
คุณอัยรดา EG572649417TH
คุณธนากร RF056990782TH
คุณนงนุช RF056990805TH
คุณโสพัส RF056990796TH
คุณดวงพร SDOF5006051486
คุณวัชรพล SDOF5006052463
คุณPatumpom SDOF5006055527
คุณหัทยา SDOF5006066011
คุณอนวัทย์ SDOF5006066752
คุณณัฐวิมล SDOF5006066802
คุณนิปก SDOF5006083841
คุณมยุรา SDOF5006086035
4 พ.ค. 63 คุณศิวาพร SDOF5005652343
คุณฐิติพร SDOF5005935380
คุณสุกานดา SDOF5005937908
คุณพิมพ์ลภัส SDOF5005938183
คุณสุปราณี SDOF5005938707
คุณจีระศักดิ์ SDOF5005939011
คุณSlrlntra SDOF5005948228
คุณธัญธร SDOF5005949867
คุณพิไลพร SDOF5005950553
คุณศิวาพร SDOF5005952026
คุณพิทักษ์ SDOF5005960780
คุณนภา SDOF5005992450
คุณสมพล SDOF5005994408
2 พ.ค. 63 คุณพีรกานต์ SDOF5005829423
คุณภูวณัฐ SDOF5005829580
คุณภาณุสิทธิ์ SDOF5005862371
คุณศศิธร SDOF5005862885
คุณภควันต์ SDOF5005863009
คุณนพธกร EG572649332TH
คุณโชคชัย EG572649289TH
คุณลัมภู EG572649315TH
คุณรพีภัค EG572649301TH
คุณวชิรวิชญ์ EG572649329TH
คุณชนาทร EG572649292TH
คุณวงศกร EG572649275TH
คุณสมฤกษ์ EG572649261TH
คุณมนตรี RF056990779TH
1 พ.ค. 63 คุณประมาณ SDOF5005721224
คุณศักดิ์ชัย SDOF5005772086
คุณอุดม SDOF5005772647
คุณเอกวิทย์ SDOF5005794801
คุณพิชชากร SDOF5005799783