ตรวจสอบเลขพัสดุ - กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กรกฎาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ก.ค. 63 คุณศุภพิสิษฐ์ EG788929097TH
คุณจารุณี EG788929106TH
คุณกิตติชาติ EG788929083TH
คุณไพฑูรย์ EG788929110TH
คุณสิรินทรา EG788929123TH
คุณธีรยสถ์ SDOF5013042641
คุณกัลยารัตน์ SDOF5013043194
คุณสุภาดา SDOF5013074533
คุณณัฐธิดา SDOF5013077988
คุณวริศรา SDOF5013078969
คุณญาณิศา SDOF5013079924
คุณMonchai SDOF5013080833
คุณสุชารัตน์ SDOF5013081058
คุณสายฝน SDOF5013081063
คุณอังสณา SDOF5013081264
คุณPala SDOF5013100814
30 ก.ค. 63 คุณกัณฐพร EG788929066TH
คุณจุรีรัตน์ EG788929070TH
คุณเกียรติคุณ SDOF5012951679
คุณธารา SDOF5012952791
คุณกราณย์รุณ SDOF5012954094
คุณชนิสรา SDOF5012956792
คุณเกษศิรินทร์ SDOF5012958198
คุณนฤมล SDOF5012958245
คุณจินต์จุฑา SDOF5012958877
คุณอังสนา SDOF5012958902
คุณวีรวรรณ SDOF5012960252
คุณน้ำฝน SDOF5012961179
คุณชินกรณ์ SDOF5012972800
คุณสุภาพร SDOF5012976049
คุณกฤษณะ SDOF5012978285
คุณวิพุธพันธุ์ SDOF5012979332
คุณอังสนา SDOF5012979872
คุณธนะภูมิ SDOF5012979911
คุณณัชทิชา SDOF5012979960
คุณจิระนุช SDOF5012980451
คุณนิติพล SDOF5012987147
คุณสามารถ SDOF5012994425
29 ก.ค. 63 คุณพัลลภ EG788928998TH
คุณศรัณย์ EG788928953TH
คุณวิภา EG788929035TH
คุณอดิศักดิ์ EG788929052TH
คุณพิพัฒน์ EG788929004TH
คุณมงคล EG788928967TH
คุณเพ็ญศรี EG788929021TH
คุณมาวิน EG788928984TH
คุณสิราวรรณ EG788929049TH
คุณไกรวุฒิ EG788929018TH
คุณปวิช RF056991142TH
คุณพิษณุวัฒน์ KEX00006897333
คุณอัญชิษฐา SDOF5012862941
คุณเบญจมาศ SDOF5012866366
คุณฐิติมา SDOF5012868142
คุณสุธาริณี SDOF5012868387
คุณปรัชญาภรณ์ SDOF5012869390
คุณนภัสสร SDOF5012869624
คุณวันดี SDOF5012869764
คุณสุจิตรา SDOF5012870607
คุณมยุรี SDOF5012870651
คุณดารารัตน์ SDOF5012870653
คุณนิธิพร SDOF5012870802
คุณสมิตา SDOF5012871264
คุณKyoslta SDOF5012875623
คุณโชติกา SDOF5012885310
คุณเมืองแมน SDOF5012885536
คุณพรรณพร SDOF5012887696
คุณธัญธีรา SDOF5012888266
คุณสราวุฒิ SDOF5012899125
28 ก.ค. 63 คุณวิฑูร KEX00006629455
คุณผกาวัลย์ SDOF5012789098
คุณโชคชัย SDOF5012789725
คุณอภิญญา SDOF5012799224
คุณวรลักษณ์ SDOF5012804017
คุณธนกร SDOF5012819763
27 ก.ค. 63 คุณปิยรัตน์ EG788928936TH
คุณสุภาพร EG788928940TH
คุณมุกดา SDOF5012662832
คุณไวคูณฐ์ SDOF5012701772
คุณวราภรณ์ SDOF5012703731
คุณบุญหลาย SDOF5012705548
คุณหวาน SDOF5012705746
คุณรัชนี SDOF5012706088
คุณมยุรา SDOF5012706388
คุณสุพัตรา SDOF5012706481
คุณจุฑารัตน์ SDOF5012706538
คุณอัยพล SDOF5012707063
คุณอนุฤทธิ์ SDOF5012707065
คุณวรนาฏ SDOF5012707615
คุณกี้ SDOF5012707764
คุณเบญจมาศ SDOF5012708251
คุณณัฐวุฒิ SDOF5012710348
คุณวรัญญา SDOF5012712387
คุณกฤษฎา SDOF5012718790
คุณกฤษณะ SDOF5012724682
คุณสันธิ SDOF5012726986
คุณนริศรา SDOF5012727199
คุณAomslln SDOF5012728840
คุณภาคภูมิ SDOF5012729685
คุณธัญจิรา SDOF5012731264
คุณคณาวุฒิ SDOF5012731579
สท.ธีรพงศ์ SDOF5012731653
คุณเจริญฤทธิ์ SDOF5012744797
24 ก.ค. 63 คุณกวินวัชร์ EG788928905TH
คุณพรธิดา EG788928896TH
คุณสิราวรรณ EG788928922TH
คุณนูรีดา EG788928919TH
คุณปิยะ SDOF5012500545
คุณศักดิพงศ์ SDOF5012528463
คุณอารีย์ SDOF5012528565
คุณวีรภัทร SDOF5012545984
คุณอังสนา SDOF5012547217
คุณกฤษณา SDOF5012548420
23 ก.ค. 63 คุณKhanittha KEX00005226127
คุณธนารัตน์ EG788928882TH
คุณปรีชาพัฒน์ EG788928879TH
คุณศุภกิจ RF056991139TH
คุณณัฏฐิยา SDOF5012441691
คุณรัชนีกุล SDOF5012446522
คุณชิษณุ SDOF5012447354
คุณจีรศักดิ์ SDOF5012448921
คุณนัญทภัทร SDOF5012447595
คุณปรัศณี SDOF5012447596
คุณแสงรวี SDOF5012447896
คุณจีรศักดิ์ SDOF5012448921
คุณอนุสรา SDOF5012449358
คุณนิสิต SDOF5012449518
คุณสุพรรษา SDOF5012449606
คุณปัทมาวดี SDOF5012473143
คุณดารุณี SDOF5012477452
คุณสุวรรณี SDOF5012478410
22 ก.ค. 63 คุณสุรศักดิ์ EG788928865TH
คุณชยุตพล EG788928851TH
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5012347699
คุณปรัชญาภรณ์ SDOF5012348740
คุณสมบูรณ์ SDOF5012349297
คุณวัฒนา SDOF5012350489
คุณวันชัย SDOF5012351960
คุณเพชร SDOF5012375384
คุณพนิด SDOF5012377771
คุณศิริวรรณ SDOF5012383141
คุณNasnapha SDOF5012388030
คุณณัฐพล SDOF5012389508
21 ก.ค. 63 คุณสุกรี KEX00004334224
คุณสุคลนิกร RF056991111TH
คุณกาญจนา RF056991125TH
คุณนูรีดา EG788928848TH
คุณฐาปนีย์ EG788928825TH
คุณธีรศักดิ์ EG788928817TH
คุณทิพญา EG788928803TH
คุณภูริต EG788928834TH
คุณสายฝน SDOF5012178337
คุณNok SDOF5012254095
คุณสิรศักดิ์ SDOF5012254684
คุณฤทธิชล SDOF5012255142
คุณภรัณยู SDOF5012255276
คุณณัฐพล SDOF5012278336
คุณกันยวีร์ SDOF5012278712
คุณเจนจิรา SDOF5012279258
คุณธีรยุทธ SDOF5012279360
คุณนเรศ SDOF5012280058
คุณซารีฟ SDOF5012287128
คุณเนตรนภา SDOF5012292171
20 ก.ค. 63 คุณณัฐพล EG788928763TH
คุณชาตรี EG788928750TH
คุณจิราภา EG788928794TH
คุณจตุรวิชญ์ EG788928777TH
คุณศุภพิสิษฐ์ EG788928785TH
คุณเปเล่ SDOF5012117875
คุณเฟื่องวิชญ์ SDOF5012118468
คุณธำรงรัฐ SDOF5012118541
คุณเอกพงษ์ SDOF5012118945
ร้าน Wifi2day SDOF5012118982
คุณณัฐกานต์ SDOF5012119045
คุณศรินลักษณ์ SDOF5012119081
คุณอังสนา SDOF5012119340
คุณฉัตรปภัสสร SDOF5012119799
คุณอิทธิพงษ์ SDOF5012120109
คุณลลิตา SDOF5012120284
คุณอัจฉรีย์ SDOF5012120317
คุณณัฐนนท์ SDOF5012120769
คุณเบญจมาศ SDOF5012120824
คุณทิภากร SDOF5012121158
คุณชาชิณี SDOF5012121256
คุณเบญญา SDOF5012121713
คุณปรัชญา SDOF5012135635
คุณเก่งกาจ SDOF5012158482
คุณอมรา SDOF5012159473
คุณนิรัมพร SDOF5012164421
คุณวนัชพร SDOF5012179141
คุณภาวนา SDOF5012179446
คุณปาริชาติ SDOF5012180624
คุณPrapasri SDOF5012194785
18 ก.ค. 63 คุณพงษ์ศักดิ์ KEX00003340870
คุณอัฉรา SDOF5011988090
คุณกิตติพงษ์ SDOF5011990742
คุณนิตยา SDOF5011991043
คุณปรินทร์ SDOF5011991296
คุณคมวุฒิ SDOF5011991625
คุณสุภา SDOF5011991631
คุณสุจิรักษ์ SDOF5011991869
คุณธราพงษ์ SDOF5011991919
คุณอาภัสรา SDOF5011999462
คุณจิระนุช SDOF5012001393
คุณคมกฤช SDOF5012010641
คุณสุดารัตน์ SDOF5012018393
คุณทวีโชค SDOF5012020473
คุณอัคเรศ SDOF5012021224
คุณพิมพ์จิตรา SDOF5012040428
17 ก.ค. 63 คุณมาวิน EG788928746TH
คุณพีรพล EG788928732TH
คุณวรากร KEX00002831357
คุณจุติพร SDOF5011906901
คุณบุญหลาย SDOF5011905530
คุณนันทนา SDOF5011905564
คุณกัลยา SDOF5011906013
คุณดารารัตน์ SDOF5011906311
คุณรัชนี SDOF5011932911
คุณสุดารัตน์ SDOF5011934026
คุณตั่งมั่น SDOF5011935718
คุณจุฑารัตน์ SDOF5011935734
คุณอิสรีย์ SDOF5011936015
คุณหลักชัย SDOF5011936663
16 ก.ค. 63 คุณอั้ม EG788928701TH
คุณภาสกร EG788928729TH
คุณพีรวิชญ์ EG788928715TH
คุณสุภา SDOF5011801324
คุณณัฐชนน SDOF5011806035
คุณปณยา SDOF5011807149
คุณปิยนารถ SDOF5011808630
คุณเบ็ญจชัย SDOF5011809473
คุณวีระชัย SDOF5011810167
คุณอุสุมา SDOF5011810210
คุณนานา SDOF5011821210
คุณอนันต์ SDOF5011843969
คุณกฤษณะ SDOF5011844194
คุณวรรณนิสา SDOF5011845107
คุณทฤษฎี SDOF5011845505
คุณอิสรีย์ SDOF5011845760
คุณวัชราวุฒิ SDOF5011846458
15 ก.ค. 63 คุณสายันต์ EG788928675TH
คุณสมาน EG788928661TH
คุณศุภพิชญ์ EG788928692TH
คุณสยาม EG788928689TH
คุณเกวลี EG788928644TH
คุณกฤติเดช EG788928658TH
คุณจิตรภรณ์ KEX00002089800
คุณศุพัชร์ธิรา SDOF5011706197
คุณSirin SDOF5011708975
คุณพีรยา SDOF5011709277
คุณกีรติ SDOF5011709364
คุณกรวรรณ SDOF5011710014
คุณภารดี SDOF5011710103
คุณกนกพร SDOF5011710256
คุณธีรพล SDOF5011711311
คุณจุฑารัตน์ SDOF5011711401
คุณปรมัตถ์ SDOF5011720500
14 ก.ค. 63 คุณศุภพิสิษฐ์ EG788928595TH
คุณอิงครัตน์ EG788928600TH
คุณนูรีดา EG788928635TH
คุณทิพญา EG788928627TH
คุณนิธิศ EG788928587TH
คุณธีรพล EG788928613TH
คุณนริช่า RF056991108TH
คุณเกียรติศักดิ์ KEX00001738928
คุณวโรดม SDOF5011600991
คุณเกศมณี SDOF5011602232
คุณประภาพรรณ SDOF5011605029
คุณณัฐพงศ์ SDOF5011605400
คุณนุชรีย์ SDOF5011605668
คุณพรศรี SDOF5011606291
คุณเมย์ SDOF5011606418
คุณพิเชษฐ์ SDOF5011606503
คุณพิชามญชุ์ SDOF5011606719
คุณชญานี SDOF5011606766
คุณรัตนากร SDOF5011607146
คุณวีณา SDOF5011607407
คุณพัทธิรา SDOF5011620098
13 ก.ค. 63 คุณมาติตา EG788928573TH
คุณชัยเจริญ RF056991099TH
คุณกีรติ SDOF5011466443
คุณทวีศักดิ์ SDOF5011468300
คุณธงชัย SDOF5011469569
คุณมีน SDOF5011469690
คุณพัทธีรา SDOF5011471018
คุณทิพรัตน์ SDOF5011471237
คุณลักษณ์วดี SDOF5011471285
คุณพรพิมล SDOF5011472403
คุณอภิรุณ SDOF5011472504
คุณภาณุวัฒน์ SDOF5011472507
คุณนัญทภัทร SDOF5011472727
คุณรวี SDOF5011479890
คุณนภัสกร SDOF5011484427
คุณพริชญากานต์ SDOF5011490050
คุณชณัฐฌา SDOF5011490866
คุณชลาธร SDOF5011491109
คุณณัฐนิชา SDOF5011334797
คุณฐิติพร SDOF5011514806
คุณกุลธร SDOF5011525162
คุณสงัด SDOF5011530146
คุณภัคพิชญ์ชาภา SDOF5011531680
คุณชญานี SDOF5011546053
11 ก.ค. 63 คุณกาญจนา EG788928556TH
คุณพิชัย EG788928560TH
คุณNipon SDOF5011334797
คุณเชษฐา SDOF5011335800
คุณนทีธร SDOF5011339498
บ.ฟูจิคูระ SDOF5011340965
คุณกฤติยา SDOF5011341312
คุณอภิเดช SDOF5011341455
คุณอังสนา SDOF5011355149
คุณChalwat SDOF5011358095
คุณพิเศษ SDOF5011359752
10 ก.ค. 63 คุณนฤพล EG788928542TH
คุณพิพัฒน์ RF056991085TH
คุณสุวพัชร SDOF5011236837
คุณเพ็ญนภารัตน์ SDOF5011237249
คุณสุภา SDOF5011238996
คุณณฐพล SDOF5011239391
คุณวิทยา SDOF5011239396
คุณณัฐวัตร SDOF5011240044
คุณมงคล SDOF5011241032
คุณจิระนุช SDOF5011241278
คุณกนกอร SDOF5011241561
คุณมณฑล SDOF5011241668
คุณสโรชา SDOF5011241720
คุณหรรษลักษณ์ SDOF5011241970
คุณศุภรัตน์ SDOF5011242658
คุณวิบูลย์ SDOF5011242765
คุณพันธุ์ศักดิ์ SDOF5011242803
คุณชยุตม์ SDOF5011243915
คุณพสชนันท์ SDOF5011245154
คุณปภาวดี SDOF5011278073
คุณฉัตรเทวินทร์ SDOF5011288215
9 ก.ค. 63 คุณหัสพงศ์ EG788928525TH
คุณเอพี EG788928539TH
คุณธนารัตน์ EG788928511TH
คุณพร้อมพันธุ์ SDOF501138431
คุณกีรติ SDOF501141443
คุณแสงสุรีย์ SDOF501143078
คุณพนธกร SDOF501144427
คุณอาทิตยา SDOF501144714
คุณรวี SDOF501145313
คุณณัฐณิชา SDOF501145803
คุณParwin SDOF501165445
คุณสมปราชญ์ SDOF501165626
คุณสุพิชชา SDOF501167484
คุณกุลจิรา SDOF501168652
8 ก.ค. 63 คุณพัทรัต SDOF5011019339
คุณนัฐติกร SDOF5011019639
คุณณภัทร SDOF5011019841
คุณชาติชาย SDOF5011019872
คุณอานุภาพ SDOF5011020210
คุณพิชากร SDOF5011020759
คุณเอกพล SDOF5011020952
คุณอภิรดี SDOF5011021071
คุณภาคภูมิ SDOF5011021081
คุณพิชามญชุ์ SDOF5011021512
คุณศุภกิจ SDOF5011027918
คุณPuangsan SDOF5011028557
คุณวีระพัฒน์ SDOF5011028705
คุณมนตรี SDOF5011040050
คุณนริศ SDOF5011043799
คุณณัฐภูมิ SDOF5011048697
คุณภัทรพร SDOF5011052316
คุณทิพญา EG788928508TH
คุณปรานศิริ EG788928445TH
คุณธนาภรณ์ EG788928471TH
คุณแพรว EG788928468TH
คุณธีรภัทร์ EG788928485TH
คุณกชกร EG788928454TH
คุณใหม่ EG788928437TH
คุณณัฐภูมิ EG788928499TH
7 ก.ค. 63 คุณมามิกะ SDOF5010890729
คุณอำพาพร SDOF5010893090
คุณนราธิป SDOF5010893724
คุณมณันญา SDOF5010894822
คุณมยุรา SDOF5010895089
คุณปัณฑ์ชนิด SDOF5010896914
คุณสุวิมล SDOF5010898020
คุณนุชรีย์ SDOF5010929744
คุณปิยนาฏ SDOF5010930817
คุณอังสนา SDOF5010930985
คุณรัชดา SDOF5010932012
คุณธิดาพรณ์ SDOF5010932388
ร.ต.รัญชน์กนิษฐ์ SDOF5010935850
คุณนัญทภัทร SDOF5010936247
คุณธนภัทร์ SDOF5010937123
6 ก.ค. 63 คุณสุภาพร SDOF5010767077
คุณนรินทร์ SDOF5010768478
คุณวีณา SDOF5010769599
คุณศุภกิจ SDOF5010770312
คุณขนิษฐา SDOF5010770641
คุณขนิษฐา SDOF5010770747