ตรวจสอบเลขพัสดุ - กันยายน 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กันยายน

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
29 ก.ย. 63 คุณมิ่งขวัญ RF056991385TH
คุณสายวสันต์ KEX00030147400
คุณมาริษา SDOF5018837950
คุณปรมัตถ์ SDOF5018850141
คุณจักรพงษ์ SDOF5018850773
คุณวันวิสา SDOF5018850935
คุณคงศักดิ์ SDOF5018851087
คุณกนกวรรณ SDOF5018851558
คุณพิมลดา SDOF5018851656
คุณจิราภรณ์ SDOF5018851852
คุณกฤษดา SDOF5018858337
คุณราชิกุล SDOF5018895535
คุณขนิษฐา SDOF5018896279
คุณอำภา SDOF5018896916
คุณภัควลัญช์ SDOF5018912597
คุณกรรณิการ์ SDOF5018913378
28 ก.ย. 63 คุณไกรวุฒิ EG788930400TH
คุณภัสพร ED282992420TH
คุณนูรีดา ED282992433TH
คุณจันตรี ED282992447TH
คุณวิทย์ SDOF5018935125
เฟาซานหลังเกตุ SDOF5019009341
คุณซาลิสา SDOF5019021447
คุณนเรนทร์ SDOF5019024118
คุณมณี SDOF5019024714
คุณนัยยวัฒน์ SDOF5019024752
พ.ต.อ.พงศ์พัชร SDOF5019039486
คุณสายฝน SDOF5019041353
คุณธเนศ SDOF5019051943
26 ก.ย. 63 คุณปาลิดา EG788930395TH
คุณประจลย์ EG788930387TH
คุณรวีวรรณ EG788930373TH
คุณอเสกข์ SDOF501872779
คุณสร้อย SDOF5018728835
คุณภพธร SDOF5018729257
คุณจีระวัฒน์ SDOF5018729716
คุณปิติพงษ์ SDOF5018729920
คุณกฤษณัฏฐ์ SDOF5018743338
คุณสิริจันทร์ SDOF5018745632
คุณศิริกานดา SDOF5018746566
คุณบุญเลี้ยง SDOF5018747927
คุณรัตนา SDOF5018759040
คุณธนวัฒน์ SDOF5018760354
25 ก.ย. 63 คุณสืบสุทธิ์ EG788930360TH
คุณธันยา EG788930356TH
คุณสิดาพร RF056991377TH
คุณเพชร SDOF5018641245
คุณวีณา SDOF5018642028
คุณเรณูกา SDOF5018649714
คุณณัฐดนัย SDOF5018658548
คุณนฤมล SDOF5018659183
คุณจิระนุช SDOF5018659423
คุณภาคิน SDOF5018659817
คุณศศิวิมล SDOF5018660565
คุณสุนทรีย์ SDOF5018660652
24 ก.ย. 63 คุณมงคล EG788930342TH
คุณนูรีดา EG788930339TH
23 ก.ย. 63 คุณวิชาญ RF056991363TH
คุณพิทักษ์ EG788930325TH
คุณพัยซาน EG788930311TH
คุณอรุณี SDOF5018432140
คุณวิชุลดา SDOF5018448745
คุณพฤตินัย SDOF5018451489
คุณโสภณ SDOF5018451696
หจก.ซีลาย SDOF5018451926
คุณณรงค์ศักดิ์ SDOF5018452475
คุณนิจวรีย์ SDOF5018452709
คุณกรกต SDOF5018452760
คุณจิระเมศร์ SDOF5018453256
คุณกัตติกา SDOF5018472612
คุณอโณทัย SDOF5018473097
คุณปณิตา SDOF5018473450
คุณศิริวรรณ SDOF5018473772
คุณปวิตรา SDOF5018474377
คุณโชคอนันต์ SDOF5018474382
คุณPirada SDOF5018479549
คุณทศพล SDOF5018482188
คุณรัชดาภรณ์ SDOF5018482857
คุณพินิจ SDOF5018482891
คุณภพกร SDOF5018484147
คุณสาวิตรี SDOF5018484702
คุณราชิกุล SDOF5018484707
คุณทวีศักดิ์ SDOF5018486197
22 ก.ย. 63 คุณปณัชกรณ์ EG788930308TH
คุณธเนศ SDOF5018349599
คุณดีน SDOF5018350870
คุณแพพิไล SDOF5018352851
คุณมานะ SDOF5018352960
คุณราชิกุล SDOF5018371485
คุณราชิกุล SDOF5018373286
คุณกันตพร SDOF5018373471
คุณสุพรรษา SDOF5018389110
21 ก.ย. 63 คุณอิงครัตน์ EG788930285TH
คุณจันทรา EG788930271TH
คุณศุภเกียติ EG788930268TH
คุณปณัยกรณ์ EG788930299TH
คุณสุรศักดิ์ EG788930254TH
คุณพงษ์ศิริ KEX00027044780
คุณปนัดดา SDOF5018183793
คุณกีรติ SDOF5018208332
คุณณัฐวุฒิ SDOF5018214649
คุณธีรวัฒน์ SDOF5018215945
คุณอังสนา SDOF5018217677
คุณเชาวน์วัฒน์ SDOF5018219660
คุณภาภัสสร SDOF5018247042
คุณอาทร SDOF5018255704
คุณMookda SDOF5018257137
คุณอรอนงค์ SDOF5018290070
19 ก.ย. 63 คุณบุญเลิศ RF056991350TH
คุณสินธิชัย EG788930237TH
คุณนิธิศ RF056991346TH
คุณขวัญจิรา EG788930245TH
คุณเจนจิรา EG788930223TH
คุณจิระนุช SDOF5018092725
คุณพรพิมล SDOF5018092967
คุณภาวินี SDOF5018095053
คุณพรรณธร SDOF5018106320
คุณสั่งสม SDOF5018107285
คุณNathaya SDOF5018108216
คุณศรายุธ SDOF5018109322
คุณวนิสา SDOF5018109367
18 ก.ย. 63 คุณมาวิน EG788930183TH
คุณภาวดี EG788930210TH
คุณทศพร EG788930197TH
คุณสุรชัย EG788930206TH
คุณวาสนา SDOF5018009025
คุณวชิระ SDOF5018009221
คุณวิชัย SDOF5018009365
คุณSanya SDOF5018009912
คุณณัฐพล SDOF5018013708
คุณนัฐพล SDOF5018015128
คุณวีระชัย SDOF5018021375
คุณอนุรักษ์ SDOF5018023833
คุณฌามา SDOF5018028376
คุณหงษ์ทอง SDOF5018028385
คุณวีระยุทธ SDOF5018028428
คุณKan SDOF5018028565
คุณมนัญญา SDOF5018048431
17 ก.ย. 63 คุณศิริธร RF056991329TH
คุณเกริกฤทธิ์ EG788930170TH
คุณประพันธ์ RF056991332TH
คุณณพัชนิพนธ์ EG788930166TH
คุณสมเกียรติ KEX00025824710
คุณอภินันท์ SDOF5017906399
คุณรัศมี SDOF5017908747
คุณสินทรัพย์ SDOF5017910659
คุณชนาภา SDOF5017911247
คุณโชคอนันต์ SDOF5017917263
คุณเมธาวดี SDOF5017939199
คุณสุพรรษา SDOF5017942164
ว่าที่เรือตรีภาคภูมิ SDOF5017942308
คุณHeval SDOF5017942373
คุณสุทธิพงศ์ SDOF5017943602
16 ก.ย. 63 บ.เด่นชัยเทค RF056991315TH
คุณมาโนช EG788930152TH
คุณธนารัตน์ EG788930149TH
คุณปารเมศ SDOF5017821247
คุณจิระนุช SDOF5017824558
คุณธีรวัฒน์ SDOF5017825102
พ.อ.อ.หญิงเปรมญาภา SDOF5017842078
คุณสุภาพร SDOF5017843997
คุณรุจิรา SDOF5017865430
15 ก.ย. 63 คุณสุนิดา RF056991301TH
คุณณัฐวุฒิ SDOF5017710624
คุณปัณณวิชญ์ SDOF5017710721
คุณธนากร SDOF5017712076
คุณธิดารัตน์ SDOF5017714122
คุณอภิสิทธิ์ SDOF5017714182
คุณอภิชญา SDOF5017714487
คุณนพพล SDOF5017715833
คุณพงษ์อนันต์ SDOF5017723472
คุณขวัญเรือน SDOF5017761033
คุณณัฐพงศ์ SDOF5017761718
14 ก.ย. 63 คุณชวิศ RF056991292TH
คุณสฺทธิพงษ์ EG788930135TH
คุณอาทิตยา KEX00024621635
คุณโยษิตา SDOF5017565340
คุณRodlth SDOF5017576794
คุณภิรเดช SDOF5017578337
คุณศิริรัตน์ SDOF5017578540
คุณนัฏฐิกานต์ SDOF5017578579
คุณรัศมี SDOF5017578580
คุณนิรุช SDOF5017579270
คุณเกศินี SDOF5017579326
คุณวินิดา SDOF5017579342
คุณณรดา SDOF5017579376
คุณนันทณัฏฐ์ SDOF5017579402
คุณบัณฑิต SDOF5017579524
คุณRodlth SDOF5017579802
คุณนันทณํฏฐ์ SDOF5017579904
คุณกฤษณา SDOF5017580072
คุณปารวดี SDOF5017580406
คุณทวีพร SDOF5017580551
คุณชาตรี SDOF5017581256
คุณภัคฐ์พิชา SDOF5017595472
คุณอัมรินทร์ SDOF5017616496
คุณสามารถ SDOF5017618282
คุณกนกวรรณ SDOF5017618726
คุณสุวราภัทร SDOF5017619025
คุณพอพล SDOF5017619027
คุณเมลิสสาร์ SDOF5017619023
คุณสลักจิต SDOF5017619611
คุณบุษบากร SDOF5017620210
12 ก.ย. 63 คุณพงษ์ภัทร RF056991275TH
คุณศุภชัย RF056991289TH
คุณจิตรกร KEX00024121960
คุณกมลวรรณ SDOF5017429476
คุณสันติ SDOF5017432568
คุณสุภา SDOF5017432583
คุณวรางรัตน์ SDOF5017438579
คุณสุนิสา SDOF5017456249
คุณเจษฎา SDOF5017458099
คุณปรามพล SDOF5017459684
คุณวศินี SDOF5017459797
คุณอมลินี SDOF5017460268
คุณวิทูลย์ SDOF5017461002
คุณศิริวดี SDOF5017463614
คุณนฤรัตน์ SDOF5017477381
คุณวนิดา SDOF5017477385
11 ก.ย. 63 คุณภาคิณ EG788930118TH
คุณไกรวุฒิ EG788930104TH
คุณทิพญา EG788930121TH
คุณมนตรี SDOF5017221894
คุณพิชามญซุ์ SDOF5017235374
คุณมิคกี้ลี SDOF5017331096
คุณSarawut SDOF5017331971
คุณHome SDOF5017332853
คุณเพ็ญพยงค์ SDOF5017370617
คุณนฤนาท SDOF5017371912
คุณประวิทย์ SDOF5017372007
คุณจิรวดี SDOF5017372676
จ่าเอกสายธาร SDOF5017372803
คุณราชิกุล SDOF5017373408
คุณดาหวัน SDOF5017391503
10 ก.ย. 63 คุณวิภาดา EG788930095TH
คุณโอปอล EG788930081TH
คุณวัฒนพล EG788930078TH
คุณขวัญใจ SDOF5017121233
คุณนภัทร SDOF5017130595
คุณลัดดา SDOF5017132607
คุณอัจฉรี SDOF5017133005
คุณนันทกรณ์ SDOF5017134659
คุณณัฐกานต์ SDOF5017142675
คุณสุจิตรา SDOF5017142887
คุณอัจฉรา SDOF5017143413
คุณปภาณ SDOF5017143915
คุณธีรเทพ SDOF5017144362
คุณปวริศ SDOF5017150937
คุณลัดดาวัลย์ SDOF5017153507
คุณเดือนเด่น SDOF5017156639
คุณกมลมาศ SDOF5017215749
คุณอภิวัฒน์ SDOF5017216511
คุณสุดสาย SDOF5017219002
คุณวีระ SDOF5017249665
9 ก.ย. 63 คุณสุพรรษา EG788930055TH
คุณสายันต์ EG788930047TH
คุณChavanon EG788930064TH
คุณศุปานา EG788930033TH
คุณนวรินทร์ EG788930020TH
คุณเจ้นุช SDOF5016959318
คุณบี SDOF5016966384
คุณเกสร SDOF5016966819
คุณธนธร SDOF5016997442
คุณวิภาพร SDOF5016997842
คุณศิวกร SDOF5016997986
คุณอัจฉรา SDOF5016999770
คุณปนัดดา SDOF5017034913
8 ก.ย. 63 คุณวรเวช EG788930016TH
คุณรณกร KEX00022684142
คุณฉัตรทิพย์ SDOF5016842538
คุณชัยธัช SDOF5016843382
คุณนลินรัตน์ SDOF5016844129
คุณกุลภาค SDOF5016885145
คุณวันชัย SDOF5016887214
คุณธัญวรัตม์ SDOF5016887316
คุณศุภราช SDOF5016888455
คุณอาทิตย์ SDOF5016906468
คุณฐิติกานต์ SDOF5016908687
7 ก.ย. 63 คุณวรวุฒิ EG788929993TH
คุณทัศภูมิ EG788930002TH
คุณพิรุฬห์กร SDOF5016659735
คุณปรัชญา SDOF5016660421
คุณกัญญ์กุลณัช SDOF5016660791
คุณแวววดี SDOF5016661362
คุณศรัญญา SDOF5016663001
คุณอุเทน SDOF5016710521
คุณ9/32 SDOF5016710599
คุณศรัณย์ SDOF5016712389
คุณอรพรรณ SDOF5016713122
คุณนฤมล SDOF5016713192
คุณวรพล SDOF5016714720
คุณกวิสรา SDOF5016714730
คุณสุรพล SDOF5016714985
คุณปัณณวิชญ์ SDOF5016715660
คุณนันทพงศ์ SDOF5016726243
คุณเบญจมาศ SDOF5016727627
คุณต่าย SDOF5016748145
คุณชันรัตน์ SDOF5016750396
คุณอริยาภรณ์ SDOF5016751587
คุณกานต์ SDOF5016751721
คุณวิศว SDOF5016752408
คุณปภัสสรา SDOF5016753055
5 ก.ย. 63 คุณสยาม EG788929976TH
คุณศุภชัย EG788929980TH
คุณชุลีพร SDOF5016573540
คุณนภา SDOF5016574589
คุณนิรชา SDOF5016574843
คุณปุณณดา SDOF5016575116
คุณธำงรงรัตน์ SDOF5016575864
คุณอาทิตย์ SDOF5016576064
คุณทัศภูมิ SDOF5016576266
คุณจิดาภา SDOF5016596637
คุณสุมนชญา SDOF5016596676
คุณอภิสักข์ SDOF5016597857
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5016598004
คุณสุภเกียร SDOF5016598403
คุณชุลีพร SDOF5016615280
คุณปิติพันธ์ SDOF5016617902
คุณภัทรานิษฐ์ SDOF5016618079
4 ก.ย. 63 คุณพิพัฒน์ KEX00021443985
คุณธิดาพร SDOF5016480361
คุณกนกพร SDOF5016485702
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5016522686
คุณศุภดา SDOF5016538847
คุณปัณณ์ธิรา SDOF5016540281
คุณสุภา SDOF5016541779
คุณกัลยา SDOF5016542090
คุณทิพย์รัตน์ SDOF5016542093
3 ก.ย. 63 คุณธนาศักดิ์ SDOF5016446862
คุณพิพัฒน์ KEX00021258992
คุณชญานิษฐ์ SDOF5016358839
คุณศิวาพร SDOF5016375932
คุณมยุรา SDOF5016376170
คุณภัทรานิษฐ์ SDOF5016398779
คุณสิรวุฒิ SDOF5016399489
คุณดวงดาว SDOF5016400260
คุณประดิษฐ์ SDOF5016400578
คุณธีรเทพ SDOF5016414997
คุณธนพล SDOF5016423357
2 ก.ย. 63 คุณสมพงษ์ EG788929962TH
คุณเพชรรัตน์ EG788929959TH
คุณธันยา EG788929928TH
คุณนิตยาภรณ์ SDOF5016247182
คุณวิโรจน์ SDOF5016248579
คุณฐิติรัตน์ SDOF5016248638
คุณจารุธิดา SDOF5016250051
คุณธีรเทพ SDOF5016251825
คุณทศพล SDOF5016253157
คุณจตุรภัทร SDOF5016288537
คุณAthlphan SDOF5016288727
คุณพิชย์ SDOF5016289081
คุณกิตตินันท์ SDOF5016290557
คุณศุภชัย SDOF5016296414
1 ก.ย. 63 คุณชาครีย์ EG788929931TH
คุณอานุภาพ EG788929945TH
คุณธันยา EG788929928TH
คุณวิศัญธร SDOF5016125130
คุณกมลชนก SDOF5016125326
คุณวันวิสาข์ SDOF5016125896
คุณณัฐวุฒิ SDOF5016127473
คุณติยาภรณ์ SDOF5016127666
คุณกฤติน SDOF5016128464
คุณTawanshine SDOF5016157518
คุณปกรณ์ SDOF5016158194
คุณธนเดช SDOF5016166983
คุณกีรติ SDOF5016168186
คุณณัฐพงษ์ SDOF5016168289
คุณมยุรา SDOF5016168435
คุณหาญณรงค์ SDOF5016169067
คุณเค SDOF5016169325