ตรวจสอบเลขพัสดุ - พฤษภาคม 2558

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

พฤษภาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
28 พ.ค. 58 คุณดนุพล RJ122759966TH
K.Pornlapas EN259373847TH
คุณณัทชิยา EN259373855TH
27 พ.ค. 58 คุณจิตติศักดิ์ EN260202283TH
  คุณวชิระ EN260202297TH
  คุณสุรศักดิ์ RI669446187TH
  คุณกนก EN384462612TH
  คุณวสันต์ EN384462626TH
  คุณภัทราวุฒิ RI671009548TH
  คุณโสภิดา RI671009551TH
26 พ.ค. 58 คุณกนกธาดา EN254044067TH
25 พ.ค. 58 คุณสำเนียง EN802632625TH
  คุณศุภิสรา RJ123338987TH
  คุณสุนันทา RJ123338995TH
  คุณสุขชัย RJ123339007TH
22 พ.ค. 58 คุณณัชชา EN254026324TH
  คุณสลิลทิพย์ RI666936031TH
  คุณญาดา RI666936045TH
21 พ.ค. 58 คุณณัชชา RI670891645TH
  คุณเอกชลิต EN254025346TH
  คุณสุระสิทธิ์ EN254025350TH
  คุณศดานันท์ EN254025363TH
20 พ.ค. 58 คุณคุณากร EN804775578TH
  คุณมลฤดี RI593332568TH
  คุณลักษมี RI593332571TH
19 พ.ค. 58 คุณพัชรี EN254013816TH
  คุณสุภิญญา EN254013820TH
  คุณสมพล RI547611406TH
  คุณชนนิกานต์ RI547611410TH
  คุณพิมพ์ RI547611423TH
  ร้านไอไซน์ RI547611437TH
18 พ.ค. 58 คุณสหัสรังสี RI547595527TH
  คุณรัตติพร RI547595535TH
  คุณอานุภาพ RI547595544TH
15 พ.ค. 58 คุณมัทรี EN254226864TH
  คุณโศภิษฐา RI547609932TH
  คุณศักเรนทร์ RI547609946TH
  คุณบัญชา RI547609950TH
  คุณอนุพล RI547609963TH
14 พ.ค. 58 คุณพรสิทธิ์ RI547594844TH
  คุณชลธิสา RI547594858TH
13 พ.ค. 58 K.Boonyarit RI669452474TH
  คุณอภิญญา EN255192067TH
  คุณมัทรี EN255192075TH
12 พ.ค. 58 คุณรัฐศาสตร์ EN167205406TH
  คุณวาสนา RI547594190TH
  คุณสกาวเดือน RI547594209TH
  คุณวิชญ์พล RI547594212TH
  คุณจิณัฐตา RI547594226TH
  คุณบุญสิตา RI547594230TH
11 พ.ค. 58 คุณสราวุธ EN167011192TH
  คุณเกวลี RI670888607TH
  คุณกรรณิการ์ RI670888615TH
  คุณทักษิณา RI670888624TH
  คุณสุมนา RI670888638TH
  คุณสุนันทา RI670888641TH
  คุณกานต์สินี RI670888655TH
  คุณจุฑาภรณ์ RI670888669TH
  คุณภูริศ RI670888672TH
8 พ.ค. 58 คุณกนกวรรณ EN254192176TH
  คุณวรัญญา EN254192180TH
  คุณเสกสรรพ์ RI670976743
7 พ.ค. 58 คุณเฉลิม EN254178355TH
  คุณนฤวกช RI547602126TH
  คุณโศภิษฐา RI547602130TH
  คุณมลฤดี RI547602143TH
6 พ.ค. 58 คุณสาวิภา EN167225723TH
  คุณชาญอนุชิต RI670886950TH
  คุณวรรณพร RI670886963TH
  คุณลลิตา RI670886977TH
  คุณฉกาจ RI670886985TH
  คุณจรูญ RI670886994TH
  คุณชานนท์ RI670887005TH
1 พ.ค. 58 คุณปณัฐพงษ์ RI669890855TH
  คุณนภัทร RI669890869TH