ตรวจสอบเลขพัสดุ - ธันวาคม 2558

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

ธันวาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 ธ.ค. 58 คุณนิพนธ์ EP460055149TH
  คุณอนุวัตร RJ813324700TH
29 ธ.ค. 58 คุณคเชนทร์ RJ813273455TH
  คุณชำนาญ RJ813273469TH
  คุณชนินทร์ RJ813273472TH
  คุณศรายุทธ EP460044486TH
  คุณปาหนัน EP460044490TH
  คุณสมสุดา EP460044509TH
  คุณรรินธร EP460044512TH
28 ธ.ค. 58 คุณ Sureeporn RJ813273225TH
  คุณจุนัสธา EP460043494TH
  คุณปวรดา EP460043503TH
  คุณศิวาภรณ์ EP460043517TH
  คุณวิทยา EP460043525TH
  คุณน้ำเพชร EP460043534TH
  คุณมารุต EP460043548TH
25 ธ.ค. 58 คุณสิปปกร EP280929720TH
  คุณเอกราช RI665313843TH
24 ธ.ค. 58 คุณสุกิจจา EP460013206TH
  คุณสมชาย EP460013210TH
  คุณทัศนุ EP460013223TH
  คุณสามารถ RJ813259161TH
  คุณทิพรัชต์ RJ813259175TH
23 ธ.ค. 58 คุณรัตนพล RI907865615TH
  คุณสิรินทร์เทพ EP183518164TH
  คุณนภาลัย EP183518178TH
  คุณศักดาชัย EP183518181TH
22 ธ.ค. 58 คุณอนุวัตร RJ813258515TH
  คุณชนิกานต์ EP038385141TH
  คุณอรรถพร EP038385155TH
  คุณสิปปกร EP038385169TH
  คุณประเสริฐ EP038385172TH
18 ธ.ค. 58 คุณสมชาย EP459999543TH
17 ธ.ค. 58 คุณคณาพร RJ813246914TH
16 ธ.ค. 58 คุณสิริทิพย์ EP459992165TH
  คุณพงษ์พัฒน์ RJ813246154TH
  คุณชัยพร RJ813246168TH
  คุณพลอยไพลิน RJ813246171TH
15 ธ.ค. 58 คุณปราณี EP459995056TH
  คุณรณภัฎ EP459995060TH
  คุณวีรชัย RJ813302219TH
14 ธ.ค. 58 คุณกิตติ RJ813268089TH
  คุณภาณุภพ RJ813268092TH
  คุณสาลินี RJ813268101TH
  คุณนนทกร RJ813268115TH
  คุณศักย์ศรณ์ EP459985646TH
  คุณเวณัย EP459985650TH
  คุณ Artyt EP459985663TH
  คุณพิษณุ EP459985677TH
  คุณโกมล EP459985685TH
  คุณสุทธิลักษณ์ EP459985694TH
  คุณพิชัย EP459985703TH
  คุณอิทธิพัทธ์ EP459985717TH
11 ธ.ค. 58 คุณชลนภา RJ813300717TH
  คุณภชสร EP038381652TH
  คุณสมพร EP038381666TH
9 ธ.ค. 58 คุณคาวี RJ682209355TH
  คุณพีรณัฐ RJ682209369TH
  คุณพีระศักดิ์ EP038397374TH
  คุณพศวีร์ EP038397388TH
  คุณรัศมีจันทร์ EP038397391TH
  คุณธวัชชัย EP038397405TH
  คุณชลธิวัฒน์ EP038397414TH
  คุณยุทธกร EP038397428TH
  คุณปิยพงค์ EP038397431TH
  คุณชนินทร์ EP038397445TH
8 ธ.ค. 58 คุณสุดารัตน์ EP038366726TH
  คุณณัฎฐ์สุดา EP038366730TH
  คุณธีรวัฒน์ EP038366743TH
  คุณวสันต์ EP038366757TH
  คุณธีรนิต EP038366765TH
  คุณชินวัตร EP038366774TH
  คุณรัตนพล RJ813306683TH
  คุณพัชรพร RJ813306697TH
  คุณสหัสรังสี RJ813306706TH
  คุณจุฑารัตน์ RJ813306710TH
4 ธ.ค. 58 คุณปฐมพงค์ EP038374360TH
  คุณสมยศ EP038374373TH
  คุณณัฐศิษฎ์ RJ682207439TH
  คุณสรไกร RJ682207442TH
  คุณณรงค์ฤทธิ์ RJ682207456TH
  คุณชลทิพย์ RJ682207460TH
  คุณวัชรากร RJ682207473TH
  คุณ Nat RJ682207487TH
3 ธ.ค. 58 คุณภัทราวดี EP038373090TH
  คุณรติกานต์ RJ813287560TH
  คุณเชาว์วัฒน์ RJ813287573TH
2 ธ.ค. 58 คุณณัฏฐณิชา EP038371615TH
  คุณปราโมช EP038371624TH
  คุณวีระศักดิ์ RJ813287220TH
  คุณกวินทร์ศักดิ์ RJ813287233TH
1 ธ.ค. 58 คุณสิทธิชัย EP038328467TH
  คุณอลิษา RJ813320265TH