ตรวจสอบเลขพัสดุ - กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กรกฎาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ก.ค. 61 คุณภูริพัฒน์ EV011603090TH
  คุณณิชชาอร EV011603086TH
  คุณNuttaninich EV011603143TH
คุณพิชญา EV011603130TH
  คุณปรัชญา EV011603109TH
  คุณศิริชัย EV011603126TH
  คุณบวรนันท์ EV011603112TH
  คุณเตชทัต RB850596199TH
  คุณธัญดา RB850596208TH
  คุณChamaiporn RB850596211TH
  คุณอรรถพล SSANZ00023496
  คุณกฤษฎา SSANZ00023497
  คุณภัทรดนัย SSANZ00023498
  คุณอิทธิ SSANZ00023499
  คุณสุภมาศ SSANZ00023500
26 ก.ค. 61 คุณจุไรรัตน์ EV011603055TH
  คุณวิษณุกร EV011603069TH
  คุณพีรพันธ์ EV011603072TH
  คุณนฤมล RB850596171TH
  คุณอริษา RB850596185TH
  คุณพรรธิดา SSANZ00023035
25 ก.ค. 61 คุณสมฤดี EV011603024TH
  คุณกมลชล EV011603038TH
  คุณกิตติภาส EV011603015TH
  คุณวรสิษฐ์ EV011603041TH
  คุณชุติมา RB850596137TH
  คุณกิตติทัต SSANZ00022921
  คุณนพพล SSANZ00022922
24 ก.ค. 61 คุณณัฐกิตต์ EV011602995TH
  คุณเจนศักดิ์ EV011602973TH
  คุณกิตติศักดิ์ EV011603007TH
  คุณหิรันย์ EV011602987TH
  คุณชัยวัฒน์ RB850596145TH
  คุณอรสา RB850596123TH
  คุณเรืองตระกูล RB850596168TH
  คุณชัชวาล RB850596154TH
  คุณนภารัตน์ SSANZ00022814
  คุณกำแพงเพชร SSANZ00022815
23 ก.ค. 61 คุณเม EV011602939TH
  คุณนิพนธี EV011602925TH
  คุณอามัน EV011602911TH
  คุณอภิรักษ์ EV011602942TH
  คุณเทิดเกียรติ EV011602956TH
  คุณหทัยพัชร์ RB850596097TH
  คุณภูริต RB850596066TH
  คุณคนึงพิศ RB850596083TH
  คุณแอฟ RB850596110TH
  คุณอัสราภรณ์ RB850596106TH
  คุณสรินภา RB850596070TH
  คุณพงษ์พันธ์ SSANZ00022554
  คุณคณพศ SSANZ00022555
  คุณเอก SSANZ00022556
  คุณชูพงษ์ SSANZ00022557
  คุณพัฒนพล SSANZ00022558
  คุณศิริพงษ์ SSANZ00022559
21 ก.ค. 61 คุณเจนศักดิ์ EV011602908TH
  คุณสุภชัย EV011602899TH
  คุณSupree RB850596052TH
  คุณรุ่งนภา SSANZ00022401
  คุณทินกร SSANZ00022402
  คุณนิติพงษ์ SSANZ00022403
20 ก.ค. 61 คุณนงนภัส RB850596035TH
  คุณชยากร RB850596049TH
  คุณนพพร SSANZ00022269
  คุณยศพล SSANZ00022270
19 ก.ค. 61 คุณณัฐพงษ์ EV011602885TH
  คุณเกริกฤทธิ์ EV011602871TH
  คุณวีรายา EV011602845TH
  คุณวีระพันธ์ EV011602868TH
  คุณกมลฉัตร EV011602854TH
  คุณณชดล RB298576784TH
  คุณเอก RB850596018TH
  คุณนรฤทธิ์ RB850596021TH
  คุณเอกชัย RB298576775TH
  คุณอัจจิมา RB298576807TH
  คุณพศวีร์ RB298576798TH
  คุณกฤษฎา SSANZ00022113
  คุณรัชพร SSANZ00022114
18 ก.ค. 61 คุณสุนิสา EV011602810TH
  คุณอุราวรรณ EV011602837TH
  คุณรสลิน EV011602806TH
  คุณภรัณยู EV011602823TH
  คุณธรัณ RB298576767TH
  คุณจิราวัฒน์ SSANZ00021958
17 ก.ค. 61 คุณณัฏฐธิดา EV011602766TH
  คุณสุดสาคร EV011602752TH
  คุณสมชาติ EV011602797TH
  คุณวีรายา EV011602770TH
  คุณเวณัย EV011602783TH
  คุณสรยนต์ RB298576736TH
  คุณมาลาตี RB298576753TH
  คุณสถิตย์ RB298576740TH
  คุณดิเรก SSANZ00021870
16 ก.ค. 61 คุณดวงฤทัย EV011602681TH
  คุณปวีร์สันห์ EV011602647TH
  คุณนิรันดร์ EV011602749TH
  คุณWipark EV011602704TH
  คุณจิรพงศ์ EV011602721TH
  คุณพงษ์วุฒิกร EV011602678TH
  คุณวิชาดา EV011602664TH
  ร.ต.อ.ดิสสทัต EV011602695TH
  คุณเบญจพล EV01160735TH
  คุณนริศ EV011602655TH
  คุณอารีย์ EV011602633TH
  คุณภูวนาท EV011602718TH
  คุณธีรภัทร์ RB298576705TH
  คุณเบญจพร RB298576719TH
  คุณชมัยภรณ์ RB298576722TH
13 ก.ค. 61 คุณทนุศักดิ์ EV011602616TH
  ร้านซ่อมมือถือ EV011602602TH
  คุณภูพาน EV011602620TH
  ชูไอมี RB298576679TH
  คุณณรงค์ภัทร RB298576696TH
  คุณอริษา RB298576682TH
12 ก.ค. 61 คุณชัญญาวีร์ EV011602531TH
  คุณสันติภพ EV011602528TH
  คุณปิยะมาศ EV011602559TH
  คุณคทายุทธ์ EV011602576TH
  คุณจิราวรรณ EV011602593TH
  คุณณัฐกานต์ EV011602580TH
  คุณฐิติภัทร EV011602545TH
  คุณพราว RB298576665TH
  คุณชาลี RB298576648TH
11 ก.ค. 61 คุณสิรภพ EV011602514TH
  คุณธีรพงศ์ EV011602474TH
  คุณเจนจิรา EV011602488TH
  คุณพรเพ็ญ EV011602505TH
  คุณสามารถ EV011602491TH
  คุณบูรพา EV011602465TH
  คุณบัณฑิต RB298576625TH
  คุณธีรภัทร์ RB298576634TH
10 ก.ค. 61 คุณธัญชนก EV011602457TH
  คุณชิตฉลอง EV011602430TH
  คุณสิริพร EV011602443TH
9 ก.ค. 61 คุณอธิษา RB298576651TH
  คุณกุลรดา EV011602409TH
  คุณนภาพร EV011602390TH
  คุณกุลิสรา EV011602369TH
  คุณภูษิตา EV011602355TH
  ส.อ.พิรชัย EV011602412TH
  คุณจักรชัย EV011602426TH
  คุณจักรกฤษ EV011602372TH
  คุณอรัญ EV011602386TH
7 ก.ค. 61 คุณพงษ์วศิลป์ EV011602307TH
  คุณปิยรัตน์ EV011602338TH
  คุณธีรากานต์ EV011602341TH
  คุณอนุชา EV011602315TH
  คุณวีระยุทธ EV011602324TH
6 ก.ค. 61 คุณชัยวัฒน์ EV011602284TH
  คุณสุภกิจ EV011602275TH
  คุณปรารถนา EV011602240TH
  คุณพิพัฒน์ EV011602267TH
  คุณภาคภูมิ EV011602198TH
5 ก.ค. 61 คุณเกริกฤทธิ์ EV011602236TH
  คุณกิตติพงษ์ EV011602222TH
  คุณวริศรา EV011602219TH
  คุณสมเกียรติ EV011602253TH
  คุณปิยนุช EV011602182TH
  คุณวิศารัตน์ EV011602205TH
  คุณภัทราพร EV011602196TH
4 ก.ค. 61 คุณอังคณา EV011602179TH
  คุณบรรเจิดศักดิ์ EV011602165TH
  คุณวัลยาศิลป์ EV011602134TH
  คุณบุษราคัม EV011602151TH
  คุณณภัทร EV011602148TH
  คุณอัมรินทร์ EV011602125TH
  คุณชม EV011602117TH
  คุณวิทยา RB298576603TH
  คุณวนิดา RB298576617TH
  คุณสาวิตรี RB298576594TH
  คุณกนกนาถ RB298576585TH
3 ก.ค. 61 คุณปุณรัตต์ EV011602103TH
  คุณสุนิสา EV011602094TH
  คุณภัทรวรรน์ EV011602077TH
  คุณสุริยา EV011602085TH
2 ก.ค. 61 คุณปิยรัตน์ EV011602063TH
  คุณPhukk EV011602046TH
  คุณวิริยา EV011602032TH
  คุณสมบัติ EV011602050TH
  คุณลัน RB298576550TH
  คุณณัฐพงษ์ RB298576577TH
  คุณวุฒิพันธ์ RB298576563TH