ตรวจสอบเลขพัสดุ - สิงหาคม 2561

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

สิงหาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ส.ค. 61 คุณศรินรัตน์ RB850596772TH
  คุณอริษา RB850596755TH
  คุณณัฐกิตต์ RB850596769TH
  คุณวันทิตย์ EV170700095TH
  คุณเฉลิมเกียรติ EV170700118TH
  คุณอนุวัฒน์ EV170700104TH
  คุณพรรณิพา EV170700121TH
  คุณวรายุทธ SMJOZ00003243
30 ส.ค. 61 คุณนัฐกร RB850596741TH
  คุณอดินันท์ RB850596738TH
  คุณPeeranath EV170700078TH
  คุณวิทวัฒ EV170700081TH
  คุณกวี SMJOZ00003226
  คุณสาวิตรี SMJOZ00003227
  คุณทักษิณ SMJOZ00003228
  คุณราเมศ SMJOZ00003229
29 ส.ค. 61 ช่างมนัส RB850596707TH
  คุณอชิรยา RB850596724TH
  คุณกฤติมา RB850596715TH
28 ส.ค. 61 คุณปิยรัตน์ EV170700064TH
  คุณสาคร SMJOZ00003178
  คุณPannee SMJOZ00003179
27 ส.ค. 61 คุณศิริพล EV170700016TH
  คุณสัจจา EV170700020TH
  คุณภัทรวิทย์ EV170700055TH
  คุณสมัย RB850596698TH
  คุณณัฐพัฒน์ RB850596675TH
  คุณณัฐวัตร RB850596684TH
  คุณพัลลภ SMJOZ00003162
25 ส.ค. 61 คุณจำเริญฤทธิ์ EV170700047TH
  คุณกัมพล EV170700033TH
  คุณธัญญรัศมิ์ RB850596667TH
  คุณฉวิน SMJOZ00003126
  คุณKacha SMJOZ00003127
  คุณประยูร SMJOZ00003128
24 ส.ค. 61 คุณเบญจลักษณ์ EV011604002TH
  คุณองอาจ EV011603996TH
  คุณอนิรุต EV011603982TH
  คุณกฤษฎาพล RB850596653TH
  ร้านวิชัย RB850596640TH
  คุณเลิศลักษณ์ SMJOZ00003119
  คุณวิชัย SMJOZ00003120
23 ส.ค. 61 คุณภูริต EV011603965TH
  คุณบุญมี EV011603979TH
  คุณสุเนตร RB850596636TH
  คุณกรวิภา SMJOZ00003075
22 ส.ค. 61 คุณธรรมนูญ EV011603925TH
  คุณชาติชาย EV011603951TH
  คุณอนันต์ EV011603948TH
  คุณสรายุทธ EV011603934TH
  คุณอนุพงษ์ RB850596622TH
  คุณกฤตภาส RB850596619TH
  คุณรัชกฤต RB850596605TH
21 ส.ค. 61 จ.ส.อ. นพดล EV011603903TH
  คุณJakkaphan EV011603917TH
  คุณณัฏฐวุฒิ EV011603894TH
  จ.ส.อ. เดชิชา RB850596579TH
  คุณอดิรัตน์ RB850596596TH
  คุณเจียรนัย RB850596582TH
20 ส.ค. 61 คุณภูริต EV011603829TH
  คุณณัฐนนท์ EV011603832TH
  คุณพัชรินทร์ EV011603846TH
  คุณพัฒนพล EV011603850TH
  คุณชุติเดช EV011603885TH
  คุณชานนท์ EV011603877TH
  คุณศุภากร EV011603863TH
  คุณพรศรี EV011603815TH
  คุณยุทธนา SMJOZ00002951
  คุณวิชิต SMJOZ00002952
  คุณชัยวัฒน์ SMJOZ00002953
  คุณชัยวัฒน์ SMJOZ00002954
18 ส.ค. 61 คุณธนกานต์ RB850596565TH
  คุณรภัทร RB850596551TH
  คุณอรรเนก SMJOZ00002905
  คุณปฏิมากร SMJOZ00002906
17 ส.ค. 61 คุณฉัตรสุดา EV011603792TH
  คุณศกสรร EV011603789TH
  คุณเมยุว์ลี EV011603801TH
  คุณPasin EV011603758TH
  คุณสีหราช EV011603761TH
  คุณAnapath EV011603775TH
  คุณสุวารณี EV011603744TH
  คุณPaphatchaya RB850596534TH
  คุณภาสิรี RB850596525TH
  คุณอริษา RB850596548TH
  คุณกิติชัย SMJOZ00002856
16 ส.ค. 61 คุณกฤษมงคล EV011603713TH
  คุณปรเมศร์ EV011603735TH
  คุณวิวัฒน์ EV011603727TH
  คุณธีรภัทร RB850596503TH
  คุณหัสถชัย RB850596517TH
15 ส.ค. 61 คุณคุณากร EV011603700TH
  คุณอภิสิทธิ์ EV011603599TH
  คุณทรงกต EV011603695TH
  คุณPhimrat EV011603639TH
  คุณธนุส EV011603687TH
  คุณทรงฤทธิ์ EV011603642TH
  คุณปิยะ EV011603611TH
  คุณจันทร์ประเสริฐ EV011603660TH
  คุณมงคล EV011603656TH
  คุณจารุวรรณ EV011603625TH
  คุณณัฐเดช EV011603673TH
  คุณนนทพร EV011603608TH
  คุณปัญญา RB850596485TH
  คุณชานนท์ RB850596494TH
  คุณอรรถพล SMJOZ00002796
14 ส.ค. 61 คุณบูรยา EV011603585TH
  คุณภูริต EV011603554TH
  คุณละออทิพย์ EV011603568TH
  คุณอาฟิต EV011603506TH
  คุณกฤติยา EV011603537TH
  คุณวชิรา EV011603497TH
  คุณสันต์ EV011603545TH
  คุณณัฐพงศ์ EV011603571TH
  คุณSirinapa RB850596450TH
  คุณธนิตา RB850596477TH
  คุณปวีณา RB850596463TH
  คุณณัชฐานันตร์ SMJOZ00002748
  คุณโอชา SMJOZ00002749
11 ส.ค. 61 คุณณัฐวุฒิ EV011603510TH
  คุณยิ่งยศ RB850596446TH
10 ส.ค. 61 คุณวาทิต EV011603523TH
  คุณสาธิต RB850596415TH
  คุณอรรถกร RB850596432TH
  คุณจักรวิดา RB850596429TH
  คุณภานุพงษ์ SMJOZ00002698
9 ส.ค. 61 คุณณัฐพงษ์ EV011603466TH
  คุณอภิสิทธิ์ EV011603470TH
  คุณสมพร EV011603483TH
  คุณเตชทัต EV011603452TH
  คุณTanyaporn SMJOZ00002633
  คุณชัยวิสุทธิ์ SMJOZ00002634
  คุณมานพ SMJOZ00002635
8 ส.ค. 61 คุณไอย์รีน RB850596389TH
  คุณณัฐมน RB850596392TH
  คุณนคร RB850596401TH
  คุณวิภา EV011603449TH
  คุณสยาม EV011603404TH
  คุณวงศธร EV011603418TH
  คุณหัสถชัย EV011603421TH
  คุณไกรวุฒิ EV011603435TH
  คุณกิตติศักดิ์ SMJOZ00002589
7 ส.ค. 61 คุณขนิษตา RB850596361TH
  คุณสุทธิวรรณ RB850596375TH
  คุณวีระพล EV011603381TH
  คุณเจษฎา EV011603395TH
  คุณจัทร์สุดา SMJOZ00002539
  คุณวีระชัย SMJOZ00002540
  คุณธงชัย SMJOZ00002541
6 ส.ค. 61 คุณวีร์สุดา RB850596358TH
  คุณปิยาภา RB850596335TH
  คุณชัยพัฒน์ RB850596344TH
  คุณชยากร RB850596295TH
  คุณเสวียน EV011603355TH
  คุณเจษฎา EV011603347TH
  คุณอาทิตย์ EV011603378TH
  คุณลักษมน EV011603316TH
  คุณธีรพงษ์ EV011603293TH
  คุณนงเยาว์ EV011603302TH
  คุณธนัชนก EV011603320TH
  คุณกัลยรัตน์ EV011603364TH
  คุณศิวกร EV011603333TH
  คุณเทพรัตน์ SMJOZ00002464
  คุณนิรันดร์ SMJOZ00002465
  คุณอภิรักษ์ SMJOZ00002466
4 ส.ค. 61 คุณพลกฤต RB850596313TH
  คุณพุฒิพงศ์ RB850596300TH
  คุณพิชิต EV011603262TH
  คุณณัฐชนก EV011603276TH
  คุณประภากร EV011603280TH
  คุณเอก SSANZ00023990
  คุณอัชชานนท์ SSANZ00023991
  คุณวีระพล SSANZ00023992
  คุณจรัญ SSANZ00023993
3 ส.ค. 61 คุณพิเชฐ RB850596327TH
  คุณพัฒน์ภูมิ RB850596287TH
  คุณณัฐกานต์ EV011603245TH
  คุณพิพัฒน์ EV011603228TH
  คุณพิชิต EV011603231TH
  คุณวิทวัส EV011603214TH
  คุณศราวุธ EV011603253TH
  คุณชูเฟียน SSANZ00023886
  คุณวีระ SSANZ00023887
2 ส.ค. 61 คุณณภัทร RB850596256TH
  คุณวีรวงศ์ RB850596273TH
  คุณขวัญ RB850596260TH
  คุณกนกวรรณ EV011603191TH
  คุณพัฒนพล EV011603205TH
  คุณอานนท์ EV011603188TH
  คุณพสุธร SSANZ00023742
  ส.อ.สุทธิพงษ์ SSANZ00023743
1 ส.ค. 61 คุณขนิษฐา RB850596225TH
  คุณยิ่งยศ RB850596242TH
  คุณพิมพร EV011603174TH
  คุณพัชญา EV011603165TH
  คุณพัชรียา EV011603157TH
  คุณนัฐพล SSANZ00023630