ตรวจสอบเลขพัสดุ - สิงหาคม 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

สิงหาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ส.ค. 63 คุณนฤมล SDOF5015984176
คุณนัจกร SDOF5015987595
คุณสมคิด SDOF5015988597
คุณสุจิตรา SDOF5015990215
คุณเอกพงศ์ SDOF5015991402
จ.ส.อ.ทินกร SDOF5015994542
คุณอังสนา SDOF5015994662
คุณNattawut SDOF5015995422
คุณพิชญา SDOF5015995544
คุณจิราพร SDOF5015996024
คุณชรินทร์ SDOF5015996403
คุณเมธิณี SDOF5015996533
คุณอังสนา SDOF5015996655
คุณปภาณ SDOF5015996860
คุณแสงรวี SDOF5016043249
คุณกีรติ SDOF5016045514
คุณอาทิตย์ SDOF5016046149
คุณจิระนุช SDOF5016046394
คุณสุภาพร SDOF5016046477
คุณภาวิณี SDOF5016048602
คุณกิตติกานต์ SDOF5016049709
คุณCharles SDOF5016051839
คุณฉัตรชัย SDOF5016052424
คุณอัมรินทร์ RF056991261TH
คุณสาโรจน์ EG788929914TH
คุณพิพัฒน์ EG788929874TH
คุณพลอย EG788929891TH
คุณชุรีพร EG788929888TH
คุณทัศภูมิ EG788929905TH
29 ส.ค. 63 คุณจิระนุช SDOF5015842897
คุณลลิตา SDOF5015844434
ส.ต.อ.ทนายุทธ SDOF5015844435
Peck Rattanathep SDOF5015846321
คุณศิรินภา SDOF5015847061
คุณสุนันทา SDOF5015862193
คุณขัตติยา SDOF5015862440
คุณจิรวัฒน์ SDOF5015871311
คุณศศิธร SDOF5015871961
คุณศุภชัย EG788929865TH
คุณมาวิน EG788929857TH
28 ส.ค. 63 คุณPhonsupa SDOF5015742250
คุณภาสกร SDOF5015742446
คุณเกริกฤทธิ์ SDOF5015743095
คุณณัฐอนัญญา SDOF5015746694
คุณธนชัย SDOF5015777442
คุณจักรเทพ SDOF5015786520
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5015786768
คุณกรวิภา SDOF5015795225
คุณต่อพงศ์ EG788929843TH
คุณมนทวิช EG788929830TH
27 ส.ค. 63 คุณนฤมล SDOF5015637582
คุณธนวรรณ SDOF5015638062
คุณสรรสุณี SDOF5015639913
คุณรัฐญา SDOF5015681505
คุณวิไลวรรณ SDOF5015681746
คุณฐิติชญาณ์ SDOF5015683041
คุณจักรวาล SDOF5015683131
คุณปริญญา SDOF5015683137
คุณณัฐวุฒิ SDOF5015684230
คุณวสันต์ SDOF5015684360
คุณอุษณี SDOF5015685301
คุณบุญโย EG788929826TH
คุณนิธิศ EG788929812TH
คุณRojanin EG788929809TH
26 ส.ค. 63 คุณสุกฤตา SDOF5015536616
คุณเกียรติชัย SDOF5015538191
คุณมุกดา SDOF5015538281
คุณจิราพร SDOF5015538494
คุณลัดดา SDOF5015538816
คุณนัจกร SDOF5015561828
คุณณิชนันทน์ SDOF5015561934
คุณณัฐณิชา SDOF5015562117
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5015578752
คุณณกรณ์ SDOF5015579155
คุณสินธิชัย SDOF5015589720
คุณหฤทัยมาศ EG788929772TH
คุณอนุภพ EG788929769TH
คุณธนารัตน์ EG788929786TH
คุณพชรศร EG788929790TH
25 ส.ค. 63 คุณชนาธิป EG788929755TH
คุณเอกสิทธิ EG788929738TH
คุณณฐมน EG788929741TH
คุณนูรีดา EG788929724TH
คุณพรเทพ KEX00017634211
คุณพัชย์ฐรธิดา SDOF5015442435
คุณชัยเลิศ SDOF5015444389
คุณวิวัฒน์ SDOF5015444686
คุณสมชาติ SDOF5015444733
คุณภาวินี SDOF5015445165
คุณนุชรีย์ SDOF5015445458
คุณณิชารีย์ SDOF5015445757
คุณSirawich SDOF5015468782
คุณอังสนา SDOF5015469587
คุณสุรพล SDOF5015469713
คุณสิทธิ SDOF5015470753
คุณกายพิพัฒน์ SDOF5015495703
24 ส.ค. 63 คุณมนต์ชัย SDOF5015319991
คุณชัญญภัสภ์ SDOF5015320334
คุณวริศรา SDOF5015320468
คุณรพีพัฒน์ SDOF5015320512
คุณอริสสา SDOF5015320534
คุณมาลียา SDOF5015321562
คุณกมลชนก SDOF5015321602
คุณอวิรุทธิ์ SDOF5015321943
คุณพลพัฒน์ SDOF5015325416
ว่าที่ร้อยตรีกญิงศุภาภรณ์ SDOF5015333667
คุณปวีณา SDOF5015354648
คุณจารุมน SDOF5015354928
คุณนฤมล SDOF5015355036
คุณธรรมนูญ SDOF5015356369
คุณมฤชิด SDOF5015356408
คุณภัควลัญช์ SDOF5015372463
คุณศุภสิทธิ EG788929684TH
คุณพิพัฒน์ EG788929715TH
คุณศตวรรษ EG788929707TH
คุณมาวิน EG788929698TH
คุณศรัณย์ RF056991258TH
22 ส.ค. 63 คุณมารุต SDOF5015191455
คุณอธิชา SDOF5015192863
พาดสกอน(เตอร์) SDOF5015193067
คุณดวงกมล SDOF5015193362
คุณกระปุก SDOF5015201693
คุณขวัญประภา SDOF5015204682
คุณประภาพรรณ SDOF5015205544
คุณกรรชัย SDOF5015208081
คุณสุวิทวัส SDOF5015219667
คุณประชุมพร EG788929675TH
คุณสวรินทร์ EG788929667TH
21 ส.ค. 63 คุณสหัสวรรษ KEX00016205740
คุณสุวิมล SDOF5015078419
คุณนฤมล SDOF5015100887
คุณวชิรวิชญ์ SDOF5015102688
คุณวัชระปกรณ์ SDOF5015105443
คุณศิริรัตน์ SDOF5015105611
คุณกอสิน SDOF5015125891
คุณศิรประภา SDOF5015130400
คุณภัทรพงศ์ SDOF5015132611
คุณภาณุเมศธนัน EG788929636TH
คุณธนารัตน์ EG788929619TH
คุณพรพิรุณ EG788929640TH
คุณชัชวาล EG788929622TH
คุณณัฐธภา EG788929653TH
คุณชุมพล RF056991244TH
20 ส.ค. 63 คุณวีระชัย SDOF5015019336
คุณอริษสรา SDOF5015019338
คุณสุภาพร SDOF5015021922
คุณรัชดา SDOF5015037595
คุณณัฐสิทธิ์ SDOF5015038112
คุณธัญลักษณ์ SDOF5015038409
คุณตะกูล SDOF5015049084
คุณไกรวุฒิ EG788929582TH
19 ส.ค. 63 คุณอาทิตย์ SDOF5014920992
คุณธารา SDOF5014922774
คุณมนต์ชัย SDOF5014923582
คุณธนกฤต SDOF5014923643
คุณวิลิดา SDOF5014923964
คุณนิภาวรรณ SDOF5014923969
คุณมยุรา SDOF5014923979
คุณชำนาญพงษ์ SDOF5014924203
คุณภัทระ SDOF5014924325
ครูวิไลลักษณ์ SDOF5014924628
คุณเกริกฤทธิ์ SDOF5014924810
คุณวชิรวิทย์ SDOF5014924828
คุณจักรกฤษณ์ SDOF5014925064
คุณไตรภพ SDOF5014954898
คุณศักดิ์สิทธิ์ SDOF5014955900
คุณอภิรักษ์ SDOF5014956488
คุณนัฐวุฒิ SDOF5014956901
คุณดาริณ SDOF5014957340
คุณปิยะพัชร์ SDOF5014958639
คุณกนกกาญจน์ SDOF5014962116
คุณฐิติชญาณ์ SDOF5014962312
คุณจตุรัตน์ SDOF5014962801
คุณลัน EG788929579TH
คุณมงคล EG788929551TH
คุณมาวิน EG788929565TH
18 ส.ค. 63 คุณธนะพัฒน์ SDOF5014823619
คุณธัญลักษณ์ SDOF5014823730
คุณณัฐพัชร์ SDOF5014823997
คุณดวงรัตน์ SDOF5014825113
คุณสุทธิดา SDOF5014847291
คุณอ.เอกลักษณ์ SDOF5014848452
คุณผุสดี SDOF5014848460
คุณนริฏฐ์ SDOF5014860306
คุณจักรพงศ์ SDOF5014861451
คุณธมลวรรณ SDOF5014861602
คุณธัญญารัตน์ EG788929525TH
คุณพลกฤษณ์ EG788929534TH
คุณPawinee RF056991235TH
17 ส.ค. 63 คุณนฤมล SDOF5014636609
คุณสมเดช SDOF5014694522
คุณอรวรรณ SDOF5014696190
คุณสุทธินันท์ SDOF5014696250
คุณเกรียงไกร SDOF5014696765
คุณปวีณา SDOF5014697138
คุณอุดมลักษณ์ SDOF5014697183
คุณปภัสสรา SDOF5014697211
คุณอัญชนา SDOF5014699006
คุณศักรินทร์ SDOF5014700308
คุณทศพล SDOF5014707558
คุณมณีรัตน์ SDOF5014719000
พ.อ.ต.กิตติพันธ์ SDOF5014725897
คุณนันท์นภัส SDOF5014727686
คุณพงศ์ธร SDOF5014728832
คุณEllie SDOF5014729165
คุณสาริกา SDOF5014729183
คุณขวัญตา SDOF5014729283
คุณนุ่น SDOF5014729807
คุณมนต์ชัย SDOF5014729883
คุณวณัฐพงษ์ SDOF5014730330
คุณธีร์วไล SDOF5014730408
คุณนฤปนาท SDOF5014762266
คุณอดินันท์ EG788929494TH
คุณนราธิป EG788929503TH
คุณเทพทัด EG788929517TH
15 ส.ค. 63 คุณศศิพร SDOF5014561491
คุณสิรพัธน์ SDOF5014561772
คุณกฤษณะ SDOF5014576647
คุณปรเมศวร์ SDOF5014578619
คุณรุ่งนภา SDOF5014584276
คุณยุทธนา EG788929463TH
คุณอรอนงค์ EG788929485TH
คุณวิสิทธิ์ EG788929450TH
คุณธัญญาวัฒน์ EG788929477TH
14 ส.ค. 63 คุณชนิกรรดา SDOF5014441836
คุณกีรติ SDOF5014446191
คุณอภิวัฒน์ SDOF5014465140
คุณบุญสิตา SDOF5014465422
คุณสรยนต์ SDOF5014466761
คุณนิศาชล SDOF5014501679
คุณณัฐนันท์ SDOF5014502395
คุณกฤษฎา SDOF5014503942
คุณวสวัสดี SDOF5014504019
คุณเมธัชชา SDOF5014505202
คุณกฤติมา SDOF5014518944
คุณหทัยรัตน์ SDOF5014519785
คุณกิจจา SDOF5014520503
คุณเขมิกา EG788929432TH
คุณนิรันดร์ EG788929446TH
คุณกิตติยา EG788929401TH
คุณพลอยขวัญ EG788929429TH
คุณฐิติวัฒน์ EG788929415TH
คุณพัฒนพล RF056991227TH
13 ส.ค. 63 คุณดวงพร SDOF5014358042
คุณภัทรพัฒน์ SDOF5014370094
คุณชัยรวีน์ SDOF5014371106
คุณดมิศรา SDOF5014392193
คุณจริยาพร SDOF5014392276
คุณรัตนาภรณ์ SDOF5014392545
คุณสุชานันท์ SDOF5014418096
คุณซัลวา EG788929392TH
คุณไกรวุฒิ EG788929389TH
12 ส.ค. 63 คุณเกริกฤทธิ์ SDOF5014314353
คุณสิรภัทร SDOF5014290575
คุณNop Chor SDOF5014293075
คุณChartee SDOF5014293133
คุณบัณฑิต SDOF5014314251
11 ส.ค. 63 คุณธีรยสถ์ RF056991213TH
คุณสุธรรม EG788929358TH
คุณมาวิน EG788929361TH
คุณพลอยบุศรา EG788929335TH
คุณNilrat EG788929375TH
คุณทิพญา EG788929344TH
คุณชาตรี SDOF5014186613
คุณนฤมล SDOF5014187072
คุณภาภัสสร SDOF5014187667
คุณสุดใจ SDOF5014188161
คุณธัญชนก SDOF5014188360
คุณอุทุมพร SDOF5014195175
คุณณัฎฐา SDOF5014196031
คุณวีระชัย SDOF5014198723
คุณสฤษดิ์มาศ SDOF5014199549
คุณสุรภา SDOF5014202680
คุณดารารัตน์ SDOF5014203276
คุณสมพงศ์ SDOF5014215983
คุณพูนลาภ SDOF5014216815
คุณทศวร SDOF5014229977
คุณเขมณิจต์ SDOF5014230725
10 ส.ค. 63 คุณชุมพล RF056991200TH
คุณพริมา EG788929327TH
คุณชาคริต EG788929300TH
คุณแสงพรรณ EG788929287TH
คุณพีรยา EG788929313TH
คุณศุภพิสิษฐ์ EG788929295TH
คุณอาย KEX00011841960
คุณวิรัตน์ KEX00012013420
คุณกัญญมล SDOF5013859080
คุณภูผา SDOF5013949798
คุณสุวิทย์ SDOF5013986546
คุณเฉลิมรัฐ SDOF5013987928
คุณวีระยุทธ SDOF5013987931
คุณนภัสนันทน์ SDOF5013988238
คุณดาวรรณ SDOF5013988901
คุณศุภรดา SDOF5013989001
คุณโบ SDOF5013989208
คุณปริตา SDOF5014052405
คุณพรพิมล SDOF5014052500
คุณNasanapha SDOF5014052718
คุณภัทร SDOF5014052886
คุณธนาวัชร SDOF5014053158
คุณอมรรัตน์ SDOF5014053468
คุณจันทิมา SDOF5014054108
คุณเจริญ SDOF5014055597
คุณJasmine SDOF5014067741
คุณปณิตา SDOF5014068791
คุณดวงรัตน์ SDOF5014088539
คุณเกศกัญญา SDOF5014094343
คุณกานต์มณี SDOF5014095948
คุณมยุรา SDOF5014096983
คุณพลอยไพลิน SDOF5014104354
คุณมรกต SDOF5014104914
ร้านของเล่น SDOF5014105163
คุณกรวรรณ SDOF5014116341
คุณชนิกานต์ SDOF5014117195
คุณพิชย์สินี SDOF5014134480
8 ส.ค. 63 คุณเทวินทร์ EG788929273TH
คุณพงษธร EG788929260TH
คุณปวิช RF056991195TH
คุณเติมพร SDOF5013871788
คุณวรนิษฐา SDOF5013871893
คุณวรัณรัตน์ SDOF5013872225
คุณพิพัฒน์ SDOF5013872463
คุณจิระนุช SDOF5013873160
คุณภูวดล SDOF5013891866
คุณตาปี SDOF5013892109
คุณธิรารัตน์ SDOF5013913566
7 ส.ค. 63 คุณสายันต์ EG788929225TH
คุณทิพญา EG788929256TH
คุณทวิชงค์ EG788929242TH
คุณภูริต EG788929211TH
คุณสุรศักดิ์ EG788929239TH
TTTINTERGROUP SDOF5013767687
คุณเสาวภาคย์ SDOF5013768186
คุณธารา SDOF5013769584
คุณซูเฟียน SDOF5013770197
คุณณัฐวุฒิ SDOF5013770434
คุณสุนิตา SDOF5013770522
คุณสุพรรณิกา SDOF5013770803
คุณปุณณดา SDOF5013770863
คุณธนวรรณ SDOF5013770909
คุณณัฐพร SDOF5013771119
คุณจารุวรรณ SDOF5013776410
คุณธนพร SDOF5013795264
คุณWeerayut SDOF5013795725
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5013796270
คุณภัญญดา SDOF5013828492
คุณกานต์พิชชา SDOF5013829569
6 ส.ค. 63 คุณพัฒนพล RF056991187TH
คุณนิกร EG788929208TH
คุณชญตว์ SDOF5013671772
คุณปานพัชร SDOF5013673101
คุณธนากร SDOF5013703639
คุณพิชาพรรณ SDOF5013706857
คุณวรีภรณ์ SDOF5013707243
คุณปัตติมาภรณ์ SDOF5013707826
คุณจิราภรณ์ SDOF5013708190
คุณวรรณิดา SDOF5013708294
คุณชนกาน SDOF5013709895
คุณปุณฑริกา SDOF5013710404
คุณเกตน์สิริ SDOF5013710715
คุณวลีรัตน์ SDOF5013710918
5 ส.ค. 63 คุณดารารัตน์ EG788929171TH
คุณรัตติยา EG788929199TH
คุณจุฑาทิพย์ EG788929185TH
คุณบุญฤทธิ์ RF056991173TH
คุณชัชวาลย์ KEX00010001768
คุณภาคภูมิ KEX00010001770
คุณธนากร SDOF5013559487
คุณสุทัศน์ SDOF5013560274
คุณทัศภูมิ SDOF5013560320
คุณศิวาพร SDOF5013561012
คุณอัญชนา SDOF5013572694
คุณรุ่งทิพย์ SDOF5013575405
คุณณัฐ SDOF5013586896
คุณกมลชนก SDOF5013587438
คุณรัชดา SDOF5013587766
คุณพลวัฒน์ SDOF5013589187
คุณเสาวณี SDOF5013589489
คุณศุภมิตร SDOF5013590365
คุณบัณฑิตา SDOF5013590429
คุณเกวลิน SDOF5013590533
คุณจิราพร SDOF5013590720
คุณอนุวัฒน์ SDOF5013591809
คุณวรัญชญา SDOF5013604162
คุณกัญญา SDOF5013604413
คุณน้ำฝน SDOF5013621525
4 ส.ค. 63 คุณพชรศร EG788929168TH
คุณอัญชัญ SDOF5013449238
คุณวารุณี SDOF5013452602
คุณภาสกร SDOF5013453255
คุณพัชรพล SDOF5013472998
คุณวราภรณ์ SDOF5013474760