10 ที่พักซาปา Sapa เวียดนาม อัพเดท 2023

ซาปา (Sa Pa) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนาม มีจุดเด่นอยู่ที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา มีการทำการเกษตรแบบนาขั้นบันได และเป็นสถานีที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก จุดสูงสุดของซาปาคือ ยอดเขาฟานซีปัง

Read more