ขั้นตอนการต่อเครื่องบิน ไปต่างประเทศ

การเดินทางด้วยเครื่องบินไปต่างประเทศ มีการเดินทางอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 1. แบบบินตรงจากเมืองต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง 2. แบบต่อเครื่องที่สนามบินอื่นที่ไม่ใช่เมืองต้นทางและจุดหมายปลายทาง เช่น จากกรุงเทพฯ บินไปโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบิน Cathay Pacific จะต้องแวะต่อเครื่องที่ฮ่องกง การต่อเครื่องนั้น จะมีขั้นตอนที่มากกว่าการบินตรง ในบทความนี้จะบอกขึ้นตอนของการต่อเครื่องบินไปต่างประเทศ เป็นขั้นตอนสากล

Read more