วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่

เชียงใหม่ / วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีชวด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็น พระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดพุทรา สัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง

Read more