ปราสาทนิโจ เกียวโต Nijo Castle

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ปราสาทนิโจ ปราสาทนิโจ (Nijo Castle : 二条城) เป็นปราสาทที่อยู่ใจกลางเกียวโต และเป็นปราสาทที่สร้างบนพื้นราบ มีคลอง 2 ชั้นล้อมรอบปราสาท สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 เพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโทคุกาวา อิเอะยาสุ (Tokugawa

Read more