ปราสาทนิโจ เกียวโต Nijo Castle

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ปราสาทนิโจ ปราสาทนิโจ (Nijo Castle : 二条城) เป็นปราสาทที่อยู่ใจกลางเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 เพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโทคุกาวา อิเอะยาสุ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ การก่อสร้างปราสาทใช้เวลาถึง 23

Read more