พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมากลายเป็นศาลแขวงเชียงใหม่ เมื่อศาลย้ายไปที่แห่งใหม่ตัวอาคารตกอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ได้รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏในงานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมไว้ด้วยกัน มีนิทรรศการจัดแสดง 13 ห้อง และนิทรรศการหมุนเวียน 5 ห้อง

ข่วงแก้วล้านนา นำเสนอเรื่องแนวคิดดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นล้านนา ซึ่งสื่อออกมาในรูปของพิธีกรรม ความเชื่อ และศิลปะแบบชาวบ้าน โดยจำลองบรรยากาศ มีหุ่นจำลอง ให้ผู้เข้าชมเสมือนได้อยู่ในพิธีกรรมนั้น

โคม สันนิษฐานว่ามีการนำโคมมาใช้ในเชียงใหม่พร้อมกับการเผยแผ่พุทธศาสนา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20, ตุง หรือ ธง เป็นเครื่องสักการะของชาวพุทธล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ทำด้วยวัสดุหลายชนิด เช่นผ้า กระดาษ ไม้ โลหะ

การขับซอ นิยมขับซอกันยามพักผ่อนหลังจากเสร็จงาน เพื่อความสนุกสนาน หรือใช้ในการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว

พระพุทธศาสนาในล้านนา

ผ้าซิ่นตีนจกคำ เป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่ใช้กันอย่างทั่วไปของหญิงชาวไท – ยวน ในล้านนาหรือทางภาคเหนือของไทย

วิถีชีวิตชาวบ้าน ทำจักสาน ของใช้ในการประกอบอาชีพ

แอ่วสาว เป็นประเพณีการเลือกคู่ของชาวล้านนา ซึ่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะเปิดโอกาสให้ลูกสาวได้พบปะกับชายหนุ่ม ฝ่ายชายและหญิงจะพูดคุยด้วยถ้อยคำโวหารซึ่งต้องใช้ไหวพริบโต้ตอบกัน

ศาลจังหวัด ศาลแขวง พิพิธภัณฑ์ อาคารหลังนี้เดิมทีเป็นศาลแขวงเชียงใหม่ หลังจากศาลแขวงได้ย้ายไป ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

มหรรฆภัณฑ์ล้านนา คืองานปราณีตศิลป์ล้านนา ส่วนใหญ่เป็นศิลปวัตถุมีค่าทางพระพุทธศาสนาที่นำมาถวายวัด

การเข้าชม
เวลาทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์ )
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชมต่อหนึ่งพิพิธภัณฑ์

  • ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท / เด็ก 10 บาท
  • ค่าเข้าชมคนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 90 บาท / เด็ก 40 บาท

ค่าเข้าชมรวม 3 พิพิธภัณฑ์ (1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 3. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

  • ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท
  • ค่าเข้าชมคนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 บาท / เด็ก 80 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5321-7793
การเดินทาง
รถยนต์ : ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชวิถี อยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผู้เข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์สามารถจอดรถในหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (ไม่มีค่าจอด)
รถโดยสาร : นั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการในเมือง ค่าโดยสารจากในเมืองคนละ 20-30 บาท

หรือ นั่งรถประจำทาง RTC Bus สาย R3 (สายวนรอบเชียงใหม่) ค่ารถคนละ 20 บาท ลงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ฝั่งตรงข้าม

Post Views 3745

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *