วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมากว่า 1000 ปี และเป็นพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีระกา ที่ตั้งของวัดอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก

ประวัติ ความเป็นมา

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอทิตยราชกษัตริย์ผู้ครอง
นครหริภุญชัย องค์ที่ ๓๓ ต่อจาก พระนางจามเทวี ปฐมบรมกษัตริย์ของเมืองหริภุญชัย บริเวณกำแพงพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชได้แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ในกาลต่อมาภายหลังพระเจ้าอาทิตยราช ได้ถวายราชวังของพระองค์ให้เป็นสังฆารามไว้กับทางพระพุทธศาสนาเมื่อถวายเป็นสังฆารามแล้ว ได้รื้อกำแพงชั้นนอกออกแล้วปั้นสิงห์คู่หนึ่งไว้ที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก เป็นสิงห์ขนาดใหญ่ประดับเครื่องทรงยืนอ้าปากประดิษฐานไว้แทน ตามคติโบราณทางเหนือซึ่งนิยมสร้างสิงห์เฝ้าวัด วัดพระธาตุหริภุญชัย จึงมีกำแพงสองชั้นตามรูปลักษณ์ของพระราชวังเดิมของพระเจ้าอาทิตยราช คือ รอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่ง และก่อกำแพงเป็นศาลาบาตรรอบองค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นกำแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่ง

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบสี่ด้าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ซุ้มประตูซึ่ง ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็น ชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระ เจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่ เรียกว่า วิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466

สถานที่สำคัญในวัด

1. วิหารหลวง
2. หอพระไตรปิฎก (หอธรรม)
3. เขาสิเนรุ
4. มุมหรดี
5. วิหารพระพุทธ
6. วิหารพระบาทสี่รอย
7. พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญชัย
8. วิหารพระเจ้าทันใจ
9. วิหารพระเจ้าพันตน
10. วิหารพระเจ้ากลักเกลือ หรือ พระเจ้าแดง
11. เจดีย์ปทุมวดี
12. วิหารพระไสยาสน์
13. สถานที่กักบริเวณครูบาเจ้าศรีวิชัย
14. องค์พระธาตุจำลอง
15. มุมพายัพวิหารอัฏฐารส
16. วิหารพระกัจจายน์ (พระเจ้าปุ๋มผยา)
17. มุมอีสาน เจดีย์เชียงยัน
18. วิหารพระละโว้
19. พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย
20. หอกังสดาล ภาพวาดตำนานพระธาตุเข้าหริภุญชัย 32 ภาพ
21. พระพุทธรูปปางไสยาสน์
22. พระเจ้าทองทิพย์

รวมรูปภาพในวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

หอกังสดาล มีภาพวาดตำนานพระธาตุเข้าหริภุญชัย 32 ภาพ

ราชสีห์หน้าประตูโขง

วิหารหลวง

พระพุทธรูปในวิหารหลวง

ซุ้มประตูโขงท่าสิงห์

หอพระไตรปิฎก (หอธรรม)

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญชัย

วิหารพระเจ้าพันตน

Post Views 317

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *