หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai city arts & Cultural center) เป็นพิพิธภัณฑ์ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจหลายอย่าง ตั้งแต่ตัวอาคาร ที่เป็นอาคารเก่าของศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ ภายในมีห้องนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวของเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าใครเคยไป Museum Siam ที่กรุงเทพฯ มาแล้ว หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก็มีรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่คล้ายกัน

อดีตศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2467 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น เคยใช้เป็นหอคำ ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเมื่อมีการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมืองในปี พ.ศ. 2539 อาคารนี้จึงได้รับการปรับปรุงเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ อัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น อันจะสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรม มีห้องนิทรรศการถาวรถึง 15 ห้องจัดแบ่งตามเนื้อหาสาระ นับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคของการสร้างบ้านแปงเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอย เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของคนเชียงใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่อที่ทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดิทัศน์ ซอฟต์แวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟิกและภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้การชมมีความน่าสนใจและได้ความรู้

ห้องนิทรรศการ 15 ห้อง

เชียงใหม่วันนี้ ฉายวีดิทัศน์ภาพรวมของเมืองเชียงใหม่

ก่อนจะเป็นเชียงใหม่ จากร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน บ่งบอกถึงการมีผู้คนอาศัยในพื้นที่นี้ไปหลายพันปี

อารยธรรมสองลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ำกก และ ลุ่มแม่น้ำปิง

สร้างบ้านแปงเมือง การสร้างเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยความเชื่อหลายอย่าง ความเชื่อเรื่องนิมิต ชัยมงคล ศาสนาพิธีกรรม ปัจจุบันพื้นที่เมืองเชียงใหม่ก็คือบริเวณสี่เหลี่ยมด้านใน มีคูเมืองล้อมรอบ

ความสัมพันธ์กับภูมิภาค เมืองเชียงใหม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ทั้งด้านการค้า การบริการปกครอง

ร้อยปีล่วงแล้ว การทำสัมปทานป่าไม้ และการสร้างทางรถไฟ ทำให้เชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สิ่งดีงามของเชียงใหม่ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และงานศิลปหัตกรรม (ห้องนี้มีของเล่น และที่ให้นั่งพัก)

ประวัติอาคาร จากอาคารศาลากลางเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์

เจ้าหลวงเชียงใหม่ ราชวงศ์มังราย ปกครองเชียงใหม่เป็นเวลา 262 ปี หลังจากนั้นเชียงใหม่อยู่ในปกครองโดยพม่า 216 ปี จากนั้นเจ้ากาวิละ แห่งเมืองลำปาง ภายใต้การสนับสนุนจากกรุงเทพฯ ได้ต่อสู้ให้เชียงใหม่เป็นอิสระจากพม่า

ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปิง ความสำคัญของแม่น้ำปิงต่อการดำรงชีวิตของชาวเชียงใหม่

คนในเวียง ห้องนี้มีบรรยากาศจำลอง เช่นร้านค้า ร้านกาแฟ การทำงาน สามารถถ่ายรูปคู่กับสิ่งของบรรยากาศจำลองได้ ห้องนี้แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในเมืองเชียงใหม่ หลากหลายอาชีพและวัฒนธรรม

พุทธศาสนากับคนเมือง พุทธศาสนาคือหลักยึดมั่นของวัฒนธรรมล้านนา

ประเพณี 12 เดือน ประเพณีความเชื่อเรื่องผีและบูชาบรรพบุรุษ ประเพณีพุทธศาสนา และ ประเพณีร่วมสมัย

สังคมเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศแบบที่สูง ทำให้มีระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำ

คนบนดอย ตามภูเขารอบเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาอาศัยตั้งถิ่นฐาน

อาคารส่วนหลัง แบ่งเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียน ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุม ร้านขายของที่ระลึก และร้านกาแฟ รองรับสำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่

การเข้าชม
เวลาทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.  (ปิดทำการวันจันทร์ )
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชมต่อหนึ่งพิพิธภัณฑ์

  • ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท / เด็ก 10 บาท
  • ค่าเข้าชมคนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 90 บาท / เด็ก 40 บาท

ค่าเข้าชมรวม 3 พิพิธภัณฑ์ (1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 3. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

  • ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท
  • ค่าเข้าชมคนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 บาท / เด็ก 80 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ :  0-5321-7793 ,0-5321-9833
เวบไซต์ : www.cmocity.com
การเดินทาง
รถยนต์ : ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชวิถี หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผู้เข้าชมสามารถจอดรถในหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (ไม่มีค่าจอด)
รถโดยสาร : นั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการในเมือง ค่าโดยสารจากในเมืองคนละ 20-30 บาท

หรือ นั่งรถประจำทาง RTC Bus สาย R3 (สายวนรอบเชียงใหม่) ค่ารถคนละ 20 บาท ลงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

Post Views 17657

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *