พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

พระตำหนักดาราภิรมย์ อยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นพระตำหนักที่มีความสวยงาม และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ขนาดไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับพระตำหนักอื่นๆ ในไทย พระตำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จสวรรคต

รูปปั้นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

รูปปั้นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ด้านหน้าพระตำหนัก

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ทรงทำพินัยกรรมประทานที่ดินบริเวณพระตำหนักฯ เป็นมรดกแก่ทายาท ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ซื้อที่ดินต่อจากทายาท และได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิม จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เช่นเปียโนเก่าแก่ คีย์งาช้าง ถ้วย ชาม ของเก่าแก่ที่มีผู้บริจาคเข้ามา สัปคับ (ที่นั่งบนหลังช้าง) และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อาคารรัศมีทัศนา

รวมทั้งยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ภาพพระตำหนักดาราภิรมย์

ห้องต่างๆ ในพระตำหนักดาราภิรมย์

ชั้นบน (ห้ามถ่ายรูป) ต้องถอดรองเท้าไว้ที่ด้านล่าง

 1. โถงทางเดิน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระตำหนักที่ประทับในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 2. ห้องรับแขก จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
 3. ห้องบรรทม จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
 4. ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี
 5. ห้องจัดแสดงพระราชวงศ์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ในสกุลเจ้าหลวงเชียงใหม่
 6. ห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ ผ้าทอที่พระราชชายาฯทรงออกแบบลวดลาย และส่งเสริมการทอชุดการแสดงที่พระราชชายาฯ ได้ทรงฟื้นฟูและทรงดัดแปลงศิลปะภาคกลางให้เข้ากับศิลปะภาคเหนือ
 7. ห้องสรง (ห้องอาบน้ำ)

ชั้นล่าง

จัดแสดงเครื่องมือเกษตร ที่ทรงใช้ในการทดลองการเกษตรแผนใหม่ ในสวนเจ้าสบาย นอกจากนั้น ยังมีเครื่องทอผ้า ซึ่งใช้ทอผ้า สำหรับพระราชชายาฯ โดยเฉพาะ

พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมีประสูติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2416 ณ คุ้มหลวง นครเชียงใหม่ เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อเจ้าดารารัศมีทรงเจริญพระชันพรรษาได้ 13 ปี ได้ตามเสด็จพระบิดามาร่วมงานพระราชพิธีลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ที่กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้โปรดเกล้า ให้เจ้าดารารัศมีถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอม* โดยประทับอยู่ในห้องผักกาด บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จนทรงพระครรภ์ได้ย้าย ไปประทับที่ตำหนักส่วนพระองค์

2 ตุลาคม พ.ศ.2432 เจ้าดารารัศมีประสูติพระราชธิดา พระนามว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีลี แต่ทรงเจริญพระชันษาเพียง 3 ปีเศษ ก็ประชวรสิ้นพระชนม์

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัย เจ้าดารารัศมีจึงทรงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเสด็จขึ้นไปเยี่ยมนครเชียงใหม่ เนื่องจากได้เสด็จประทับที่กรุงเทพฯ ถึง 22 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตอีกทั้งโปรดเกล้า จัดงานพระราชพิธีสถาปนาพระอิริยยศเจ้าดารารัศมีจากเจ้าจอมมารดา ขึ้นเป็น พระราชชายาเจ้าดารารัศมี*

หลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เสด็จกลับจากเชียงใหม่ได้ 10 เดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) เถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อมา

พ.ศ. 2457 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเสด็จกลับนครเชียงใหม่ ในบั้นปลายพระชนม์ชีพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักดาราภิรมย์ ณ สวนเจ้าสบาย อำเภอแม่ริม อันเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับ โดยแวดล้อมด้วยพระประยูรญาติและข้าหลวงในพระองค์เป็นเวลานานถึง 20 ปี จนสิ้นพระชนม์ด้วยโรคปัปผาสะพิการ (โรคปอด) รวมสิริพระชันษาได้ 60 ปี

หมายเหตุ* ลำดับขั้นฝ่ายในที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในสมัยรัชกาลที่ 5 มีดังนี้ นางอยู่งาน (ชั้นเริ่มต้น) – เจ้าจอม – พระสนมเอก – พระภรรยาเจ้า (ชั้นสูงสุด และยังแบ่งตามอาวุโสได้อีก พระอัครมเหสี พระราชมเหสี พระมเหสี พระราชเทวี และพระอัครชายา หรือพระราชชายา)

กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์

กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดดอยอินทนนท์

รูปภาพ

รอบๆ พระตำหนักมีต้นกุหลาบอยู่จำนวนมาก เนื่องจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงโปรดกุหลาบ โดยเฉพาะกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู

“สวนเจ้าสบาย” สวนทดลองการเกษตรข้างพระตำหนัก เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตร

พระตำหนักภายนอกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก โดยการดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านข้างพระตำหนัก

darapirom9

ด้านหน้าพระตำหนัก

ทางขึ้นด้านบน

บริเวณชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือเกษตร และเครื่องทอผ้า ซื้อใช้ทอผ้าสำหรับพระราชชายาฯ สำหรับผู้ที่เดินจนเมื่อยก็สามารถนั่งพักที่ชั้นล่างได้

การเข้าชม
เวลาทำการ : วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00– 17.00 น.  (ปิดวันจันทร์)
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

 • ราคา  20 บาท ผู้สูงอายุ ชาวต่างชาติก็ราคาเดียวกัน, พระสงฆ์/นักเรียนในเครื่องแบบฟรี

ระเบียบการเข้าชม

 • ซื้อบัตรก่อนเข้าชม
 • แต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น (มีชุดให้ยืมเปลี่ยน)
 • ห้ามบันทึกภาพบนพิพิธภัณฑ์ (ด้านบนพระตำหนัก)
 • อย่าจับของที่จัดแสดง
 • ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นการเข้าทรง
ที่ตั้ง – ติดต่อพระตำหนักดาราภิรมณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ :
ต.แม่ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053 – 299 – 175
เวบไซต์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ถนนโชตนา (107) มุ่งหน้าไปทาง อ.แม่ริม เมื่อถึงที่ว่าการอำเภอแม่ริม ให้ตรงไปประมาณ 120 เมตร เลี้ยวซ้ายที่สามแยกข้างหน้า (ไฟแดงแรก) แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 220 เมตร จะเห็นพระตำหนักดาราภิรมณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ทางซ้ายมือ มีที่จอดรถกว้าง สะดวก
รถโดยสาร : ขึ้นสองแถวเหลือง เชียงใหม่ – แม่ริม ที่ขนส่งช้างเผือก ลงที่ตัวอำเภอแม่ริมแล้วเดินต่อไปพระตำหนักอีกประมาณ 10 นาที
ที่พักแม่ริม
แม่สาวาเล่ย์ การ์เด้นท์ รีสอร์ท

ตั้งอยู่ไม่ไกลน้ำตกแม่สา มีลำธารไหนผ่านในรีสอร์ท อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศดี มีสวนดอกไม้ในรีสอร์ท บ้านพักสร้างบนไหล่เขาต้องเดินขึ้นบันไดเยอะ อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ บ้านพักมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบเป็นบ้านกระท่อม หรือบ้านไม้ มีความเป็นส่วนตัว พนักงานอัธยาศัยดี เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน มีสระว่ายน้ำ

แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล

ที่พักในอำเภอแม่ริม ใช้ปูนเปลือยเป็นผนังห้อง บรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีห้องพักหลากหลายสไตล์ ตกแต่งสวย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ด้านหลังรีสอร์ทมีลำธารไหลผ่าน มีสระว่ายน้ำ ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้องหมาเข้าพักฟรี

โรงแรมพราวภูฟ้า

โรงแรมตกแต่งสวย ห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบ เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน พนักงานเป็นกันเอง อาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลาย จุดเด่นของที่นี่คือมีลำธารผ่านตัวโรงแรม

โมโนซีรอส รีสอร์ท

ที่พักในแม่ริม เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ไกลจากถนนใหญ่ ลักษณะบ้านเป็นหลัง มีระเบียง ห้องพักกว้างขวาง เจ้าของเป็นกันเอง มีสระว่ายน้ำเป็นน้ำเกลือ มีจักรยานให้ปั่นชมวิวโรงแรม อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ดูโรงแรมในแม่ริม ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 13381

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *